כללי
כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים בתחום ה-CGI, תוכן ממוחשב ואנימציה, מבקש המיזם לפעול לתמיכה וקידום יוצרים המתגוררים בירושלים, על ידי יצירת "כרטיס ביקור" בדמות סרט אנימציה קצר ו/או פרויקט תוכן ממוחשב אשר יפותחו במסגרת חממת פיתוח סרטי אנימציה קצרים, "הסצנה".
לצורך נוהל זה, "אנימציה" ו/או ""CGI (עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה – computer-generated imagery) – עבודה המתבצעת באולפן מחשב בירושלים, לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית.
הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים ותגיע לשיא בפסטיבל "AniNation" כפי שיפורט להלן ב-"מהלך החממת האנימציה"
• על המגיש לעמוד בכל "תנאי הזכאות" המפורטים להלן.
• ניתן להגיש הצעות הנמצאות בשלב "סינופסיס" או תסריט מלא לסרט אנימציה שאורכו לא יותר מ-15 דקות ו/או תיק הפקה המתאר את פרויקט התוכן הממוחשב.
• יתקבלו לחממה כ-8 הצעות, על פי הערכת יועצים אמנותיים ומנהל המיזם, וזאת בהתבסס על מדדי "הערכת פרויקט" המפורטים להלן במסמך זה.

תנאי זכאות להשתתף בחממה
1. על המציע לעמוד בכל תנאי המסלול לגביו מוגשת הבקשה (מסלול לפיתוח תכנים דרמטיים לניו מדיה או לנוהל השקעות בהפקות תוכן ממוחשב באולפנים הממוקמים בירושלים).
2. בנוסף, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
א. המציע מתגורר בירושלים, ובמקרה של צוות הגשה זוגי – אחד מהמגישים מתגורר בירושלים. בצוות גדול מ-2 מגישים- לכל הפחות 2/3 מהצוות מתגורר בירושלים
ב. המציע בוגר מוסד אקדמי לאנימציה או קולנוע, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או יוצרים חברי איגודי המפיקים ו/או הבמאים ו/או התסריטאים ו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה, ו/או בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחום האנימציה שלפחות עבודה אחת שלו הוקרנה במסגרת פסטיבל קולנוע ו/או אנימציה או שודרה במסגרת פומבית מוכרת על ידי גוף שידור מוכר.
3. המציע וצוותו העבירו למיזם:
א. הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
ב. התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים, ויכללו מפגשים מקצועיים כמפורט בהמשך מסמך זה.
ג. התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.

• המיזם רשאי להפסיק השתתפות של צוות או משתתף שבמהלך החממה יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, ישנו את הרכב הצוות ו/או ישנו את התוכן שאושר לפיתוח.
• יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.

מהלך החממה
א. החממה תתקיים בסינמטק ירושלים או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע, ותכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מהארץ, בתחומי תסריטאות, בימוי והפקה, הכרות ישירה עם מקבלי ההחלטות בקרנות קולנוע ובפלטפורמות השידור, תוך הבנה מעמיקה של תחומי העניין שלהם ואופן ההתנהלות מולם.
כמו כן תכלול החממה פעילות של המיזם בתחום ה-"אקוסיסטם הקולנועי בירושלים", ליצירת קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי
שלב ראשון- הגשות והערכה: מאי -אוגוסט 2021
1. פרסום קול קורא ביום ששי, 7 במאי 2021.
2. מועד אחרון להגשת ההצעות יום שלישי 25 במאי 2021
3. ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

שלב שני- פיתוח ראשוני: אוקטובר- דצמבר 2021
ארבעה חודשי פעילות בסינמטק ירושלים בהם:
• אחת לשבועיים סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה בנושאי: הפקה, תסריטאות, בימוי, ארט, אפקטים, מנהלי קרנות, pitching, מימון.
• אחת לשבועיים חונכות לצוות באחד מהתחומים: תסריט, בימוי או הפקה.
• אירועי ה-"אקו סיסטם הקולנועי בירושלים"- על מנת ליצור קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.
• לכל אורך כל תקופת החממה, בסינמטק ירושלים, יעמוד לרשות המשתתפים חלל עבודה.
בסוף שלב זה יתקיים אירוע – pitching בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
לאחר שלב זה תתקיים הערכה לגבי התקדמות הפרויקטים ויתבצע תכנון תהליך המשך הלווי בהתאמה לנדרש לכל צוות, ייתכן בשלב זה שתופסק ההשתתפות של צוותים שלא הוכיחו התקדמות סבירה.

שלב שלישי- הכנה להגשה: ינואר-מרץ 2022
כ-3 חודשים בהם, על פי הנדרש מלקחי שלב שני, יתקיימו בסינמטק ירושלים
• אחת לשבועיים סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה.
• אחת לשבועיים חונכות לצוות בתחומי תסריט או בימוי או הפקה או בתחומים נוספים.
• הכנה להצגת ההצעה באירוע מסכם שיכלול:
• Pitching מסכם בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
• פגישות "אחד על אחד" של המשתתפים עם אנשי מקצוע חיצוניים.
לאחר אירוע הסיום ובהתאם ללוח זמנים של מועדי ההגשה של המיזם, תינתן החלטת המיזם באם להשקיע בהפקת פרויקטים מצטיינים.

 

הגשת הצעות
1. הגשת הצעות, תוכנן והרכב צוות המגישים על פי המפורט במסמך זה, תהיה על פי המפורט בכל אחד מהנהלים הרלוונטיים: מסלול לפיתוח תכנים דרמטיים לניו מדיה או מסלול לעידוד הפקות תוכן ממוחשב באולפנים בירושלים
2. בנוסף לכל הנדרש להגשה כמפורט בכל אחד מהמסלולים, יש להגיש בנוסף את הפרטים הבאים:
א. מסמכי הגשה נוספים:
• הצהרת כוונות
• ארט ואפיון ראשוני אם יש כאלו. דמויות, רקעים, אוירה
• רפרנסים ל-LOOK & FEEL
• פרויקט קודם של היוצר/ים. ניתן לצרף גם אתר ליצירות נוספות להוכחת יכולות כתיבה, אנימציה והפקה.
• הוכחת מגורים בירושלים- הסכם שכירות בתוקף או ספח תעודת זהות, המעידים על מגורים בירושלים.

ב. להגשה יצורף הסכם חתום ע"י כל הצוות שיכלול:
• הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
• התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו, בסינמטק ירושלים ויכללו מפגשים מקצועיים בני כמה שעות כמפורט במסמך זה.
• התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

מדדי הערכת פרויקט אנימציה ו-CGI

תינתן עדיפות לפרויקטים העומדים בדרישות קול קורא:

א. עלילת הסיפור נובעת מתוך התרחשות בעלת אופי עכשווי, צעיר וייחודי לירושלים

ב. הגיבורים הינם ירושלמים יצירתיים שעדיין לא זכו לייצוג הולם על המסך ותינתן עדיפות לקומדיות.

ג. ירושלים כמקום, במובן העמוק של המילה וכדמות נוספת בסיפור, זוכה לנראות הכוללת בין היתר את הסצנה התרבותית בעיר ו/או את חיי הלילה הייחודיים ו/או את הפן הבינלאומי בעיר (תיירים צעירים, אנשי תקשורת, דיפלומטים וכדומה).

איכות הכתיבה
א. היחס בין התקציר לבין התסריט המלא
ב. איכות התוכן (נארטיב)
ג. ההתפתחות העלילתית
ד. מורכבות הדמויות
ה. איכות הדיאלוגים

מקוריות הסיפור
א. חדשנות בתוכן וייחודיות- סיפור שטרם סופר ואיכות האדפטציה ליצירה מוכרת
.ב. טון אישי

איכות הצורה והשימוש הטכנולוגי
א. איכות עיצוב הדמויות והעולם הויזואלי (רקעים, אביזרים)
ב. תפקיד הסגנון והאמצעים הטכנולוגיים בהצעה
ג. ההצדקה התסריטאית (הסיבה/המוטיבציה) לסגנון ושילוב השימוש באמצעים הטכנולוגיים בהצעה
ד. חדשנות צורנית וטכנולוגית 
ה. שימוש בפס קול יצירתי

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.