א. הנחיות כלליות
1. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף במימון פיתוח פרויקט ב-live action ו/או CGI המיועד לשידור בפלטפורמות שידור מגוונות המיועדות לציבור הרחב. היקף התוכן יהיה באורך כולל של לא פחות מ- 24 דקות. לעניין זה:
"הפקת CGI"(עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה – computer-generated imagery) עבודה באולפן מחשב בירושלים לרבות אנימציה, VR ו- AR המיועדים להקרנה ציבורית בקולנוע ו/או לשידור ציבורי בפלטפורמות שידור.
"פלטפורמות שידור"- מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרים. 
2. המיזם יתמוך בפיתוח על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם.
3. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
4. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח פרויקט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
5. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניו לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האומנותיים.
1. שלב המיון הראשון:
בדיקה ראשונית ש"תיק הגשה" עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן וב"זכאות ומסלולים" ו – הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד, במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
א. בשלב זה יחולקו ההגשות בין היועצים האומנותיים, היועצים ימליצו למנהל המיזם על ההגשות שנבחרו על-ידם כראויות לתמיכה ולהשקעה בפיתוח הפרויקט. החלטות היועצים ומנהל המיזם יובאו לאישור הנהלת המיזם ו/או ועדת המענקים.
ב. המגישים שההגשות שלהם נבחרו כראויות לתמיכה, יחתמו על הסכם פיתוח עם המיזם, ויתחייבו להגיש פיילוט של התוכן המוצע כמפורט בהסכם.
ג. לאחר הגשת הפיילוט היועצים האומנותיים ומנהל המיזם יחליטו האם רשאי להיות מוגש למסלול הפקה בתמיכת המיזם.

ג. התנאים להשקעת המיזם
1. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא השקעתו.
2. השקעתו של המיזם בפיתוח הפיילוט איננה מחייבת אותו להשקיע בהפקת כלל הפרויקט.
3. פרויקט שקיבל תמיכת פיתוח מהמיזם ובהמשך, יזכה גם בתמיכת הפקה מהמיזם, סכום השקעת המיזם בפיתוח הפרויקט יחשב כחלק מתקציב תמיכתו בהפקה.
4. פרויקט שפותח במימון המיזם ואשר יופק על-ידי המיזם ובהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בפיתוח הפרויקט לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הפרויקט.
5. פרויקט שפותח בהשקעת המיזם, אך הופק ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם בפתיחת כל פרק בסדרה כותרת המציינת "פותח בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה – ברשות לפיתוח ירושלים".
6. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.  
7. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם
 ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם ותכלול את הפרטים/מסמכים שלהלן
1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD 
2. פסקה קצרה המתארת את עיקרי ומהות הפרויקט עד כ 50 מילים וכוללת את הפרמיס
3. תקציר הכולל את השתלשלות העלילה המרכזית ואת קווי עלילות המשנה לאורך העונה ותיאור העולם הויזואלי של הפרויקט ופירוט טכניקת הפרויקט ביצירה, בביצוע ובשידור.
4. שתיים/שלוש דוגמאות קצרות של עלילות פרקים
5. דף דמויות הכולל את הדמויות המרכזיות או דמויות שחוזרות לאורך העונה כולה והתפתחות כללית של מערכות היחסים המרכזיות בין הדמויות
6. קורות חיים מקצועיים של המגיש והתסריטאי ובמידה וקיימים כבר בשלב זה: הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
7. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית.
8. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.