נוהל לעידוד הפקות תוכן ממוחשב באולפנים בירושלים לרבות הפקות אנימציה, Gaming, VR/AR ישראליות ובינלאומיות

1. מבוא
בהתאם להחלטת הממשלה 3238 מיום 29.5.2011 והחלטת הממשלה 1483 מיום 2.6.2016, מבקשת הרשות לפיתוח ירושלים, ביחד עם המשרד לירושלים ומורשת, לעודד ביצוע הפקות בינלאומיות ומקומיות בתחומי התוכן הממוחשב באולפנים בירושלים.
מטרת נוהל זה הינה עידוד הפקות באולפני תוכן ממוחשב בירושלים, באמצעות סיוע להפקות בינלאומיות וישראליות אשר יבצעו חלק מהותי מתהליך ההפקה בישראל באולפנים הפועלים בירושלים, כמפורט להלן.
"ירושלים" – התחום המוניציפאלי של ירושלים לפי הכרזת שר הפנים בעת בחינת הבקשות.
"הרשות" – הרשות לפיתוח ירושלים.
"המיזם" – המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות.
"ועדת מענקים" – ועדה המורכבת ממנהל הרשות או מי מטעמו, סמנכ"ל כספים או חשבת הרשות, היועץ המשפטי של הרשות, ומנהל המיזם.
"פלטפורמות שידור" – שידור ו/או הקרנה מסחריים לציבור הרחב בקולנוע, טלוויזיה, כבלים, לוויין, רשת האינטרנט, מכשירי סלולר ומסכים דיגיטליים.
"תוכן ממוחשב" – תוכן אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים במצטבר:
1. התוכן מופק באמצעות עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה (computer generated imagery, להלן: "CGI"), באחד או יותר מהתחומים הבאים: אנימציה, VR-מציאות מדומה, AR-מציאות רבודה, SFX (special effects) -אפקטים ממוחשבים מיוחדים, כאשר יתכן שילוב של צילומי live action (דמויות מגולמות על ידי בני אדם).
2. התוכן עוסק בסוגות (ז'אנר) הבאות: עלילתי, תיעודי, בידורי או תוכן לימודי.
3. התוכן מיועד להקרנה לציבור בפלטפורמות שידור (כהגדרתן לעיל).
"אולפן" – אולפן מקצועי אשר נעשית בו פעילות מסחרית, הממוקם בירושלים, אשר מתמחה בהפקת תוכן ממוחשב.
"הפקה מאושרת" – פרויקט המופק באולפן.
"מפיק" – מפיק או חברת הפקה אשר הפיקו והפיצו באופן מסחרי שתי הפקות לפחות באולפן, אשר הוקרנו בפני הציבור.
"הקרנת בכורה" – ההקרנה הפומבית הראשונה של העותק הסופי של הפרויקט ליותר מ-100 מוזמנים ועיתונאים, בהשתתפות היוצרים ובעלי תפקידים מרכזיים בהפקה, אשר תתקיים בירושלים.
"תקציב ההפקה בירושלים" – הוצאות הפקה מקצועיות, ישירות ומוכחות שהוצאו בירושלים, כמפורט בנספח ב' לנוהל, לא כולל רכיב המע"מ בגין הוצאות אלו. מובהר כי יאושר סך של לא יותר מ-10% מתקציב ההפקה בירושלים לצורך הוצאות הפקה שאינן כלולות בנספח ב'. לוועדת המענקים שיקול דעת באשר לסיווג כל הוצאה כאמור, והחלטתה בעניין זה תהא סופית.

2. תוקף
2.1. הוראות נוהל אלו יהיו בתוקף להפקות מאושרות אשר תעמודנה בתנאי הזכאות המפורטים להלן החל מיום פרסומו (להלן: ״המועד הקובע״), ובהתאם ללוחות הזמנים המפורטים בסעיף ‎10 להלן (להלן: "המועד האחרון להגשה").
2.2. ההשתתפות במענק להפקות מאושרות על פי נוהל זה כפופה לקבלת התקציבים הנדרשים לכך על פי החלטות הממשלה.
2.3. הרשות רשאית לשנות בכל עת את הנהלים ו/או התנאים לביצועו של נוהל זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לנהלים המחייבים אותה, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בבקשות שכבר אושרו על פי נוהל זה.

3. תנאי זכאות למענק
הפקה מאושרת אשר תעמוד בתנאים המפורטים להלן, במצטבר, תהיה זכאית למענק:
3.1. הוצאות ההפקה בתחום תוכן ממוחשב בירושלים יהיו לא פחות מ-70% מסך הוצאות ההפקה בתחום תוכן ממחושב בישראל.
3.2. סך כל תקציב ההפקה בירושלים, כהגדרתו לעיל, לא יפחת מ-800,000 ש"ח (ללא מע"מ)
3.3. סך כל התקציבים הממשלתיים הניתנים להפקה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 90% מתקציב ההפקה (בין בירושלים ובין מחוצה לה).
3.4. מתוך סך כל תקציב ההפקה בירושלים, בידי המפיק מקורות מימון בשיעור של 70% לפחות מתקציב זה ולמפיק אסמכתאות לכך. לצורך כך תהא הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה, להתחשב בתקציבים הכוללים דחיית תשלום ליוצרים ו/או לאנשי צוות ו/או לספקים בהיקף של עד 20% מהתקציב, , ובלבד שהמפיק מחזיק באישורים חתומים על ידם, המעידים על כך שתשלומים אלה לא יידרשו על ידם, אלא אם כן יהיו למפיק מקורות עצמיים אחרים לצורך מימון ההפקה.
3.5. המפיק מחזיק באישור ניהול ספרים כחוק.
3.6. המפיק פועל בהתאם לכל דין והפעילות שבגינה מבוקש מענק או חלקה אינה בלתי חוקית, פוגענית או בלתי מוסרית, על פי שיקול דעתה של ועדת המענקים.

4. גובה המענק
הפקת מאושרת העומדת בכל תנאי הזכאות על פי נוהל זה, תהא זכאית למענק בגובה של 30% מגובה תקציב ההפקה בירושלים, כהגדרתו לעיל (לא כולל רכיב המע"מ בגין ההוצאות בירושלים), עד לסך של 5,000,000 ש"ח (להלן: "גובה המענק המקסימלי").

5. אופן בחינת הבקשות
בקשות אשר תוגשנה בהתאם לנוהל זה תיבחנה על ידי הרשות, כדלקמן:
5.1. בשלב הראשון, תיבדק עמידתן של הבקשות בתנאי הזכאות, לרבות תקציב ההפקה, הוצאות מקצועיות כהגדרתן בנספח ב', ומקורות המימון, כאמור בסעיף ‎7.3.7 להלן.
5.2. בשלב השני, בקשות אשר תעמודנה בשלב הראשון תיבחנה על ידי מנהל המיזם ועל ידי יועצים מקצועיים (להלן: "הצוות המקצועי"). בתום הליך הבחינה, יגבש הצוות המקצועי המלצות לגבי הפקות מאושרות המתאימות למענק, על פי הקריטריונים והמשקולות הבאים:

5.2.1. איכות ההצעה- 35%
5.2.1.1. איכות הצורה (ויזואליה)- 10%
5.2.1.2. איכות התוכן – 10%
5.2.1.3. השימוש הטכנולוגי באולפן ליישם את הפרויקט- 15%

5.2.2. איכות המציע וניסיונו – 30%
הניסיון ייקבע לפי ותק בתחום, היקף, מורכבות ומגוון הפרויקטים, ובין היתר על פי הפרמטרים הבאים:
5.2.2.1. ניסיון חברת ההפקה המגישה את הבקשה, לרבות מבנה ארגוני, כמות הפקות דומות שבוצעו בעבר ואיכות ההפקות – 5%
5.2.2.2. ניסיון המפיק- 5%
5.2.2.3. ניסיון הבמאי- 5%
5.2.2.4. ניסיון האנימטור/המעצב הראשי- 5%
5.2.2.5. ניסיון התסריטאי- 2.5%
5.2.2.6. ניסיון איש ה-CGI הראשי (כדוגמת מתכנת/עורך ה-SFX- 2.5%
5.2.2.7. ניסיון האולפן בו תבוצע ההפקה- 5%

5.2.3. מוכנות ההפקה ואופן ניצול התקציב – 30%
5.2.3.1. מוכנות התסריט והטכנולוגיה והיכולת לשלבם לביצוע ההפקה בטווח זמן קצר, בהסתמך על תכניות העבודה שהוגשו לרשות – 10%
5.2.3.2. שלב השלמת גיוס התקציב המובטח להפקה, לרבות היערכות בהיבטי כח אדם, היקף כח האדם המוקצה ליישום הפרויקט וסוג בעלי המקצוע המוקצים והמסגרת הארגונית המהווה את מנגנון הניהול והיישום של הפרויקט מטעם המציע – 10%
5.2.3.3. התאמת התקציב לסוגי ומשך העבודות- 10%

5.2.4. הערכה כללית – 5%
התרשמות כללית מהבקשה, לפי שיקול דעתה של הועדה המאשרת, ובהתחשב, בין היתר, בתרומת ההפקה לביסוס התעשייה בעיר, חדשנות ההפקה, השימוש בתוכן והטכנולוגיה, והערכת יכולת הפצה בינלאומית.
הצוות המקצועי יהא רשאי להזמין את מגישי הבקשות להופיע בפניו, לשם הצגת ההפקה ו/או לקבלת פרטים נוספים.

5.3. בשלב השלישי, ייקבע גובה הסיוע לכל בקשה בהתבסס על ציון האיכות שניתן לה על ידי הצוות המקצועי כאמור בסעיף 5.2 לעיל, ובשים לב למספר הבקשות הזכאיות לסיוע ולהיקף התקציב המוקצה לסיוע לפי נוהל זה.
יובהר כי לוועדה קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה למענק, או לאשר בקשה באופן חלקי, אף אם היא עומדת בכל תנאי הנוהל ומומלצת בהתאם לדירוג האיכות כאמור בסעיף 5.2 לעיל, זאת, ככל שלדעת הוועדה הבקשה אינה עולה בקנה אחד עם מטרת הנוהל או שאין בה כדי להגשים את מטרת חלוקת הסיוע על פי הנוהל או על פי החלטת הממשלה שבמסגרתה מפורסם נוהל זה. הוועדה תפרט בכתב את הנימוקים להחלטתה.

6. תנאים לקבלת המענק
6.1. עם אישור בקשה על ידי הוועדה, יחויב המפיק בביצוע ההפקה במתכונת שאושרה באופן מלא על כל מרכיביה, לרבות עמידה בסעיפי תקציב ההפקה בירושלים ותכנון ביצוע ההפקה באולפנים בירושלים.
6.2. כל שינוי במרכיבי הבקשה, לרבות שינויים בתקציב ההפקה ו/או בהרכב השותפים, עשוי להביא לביטול אישור הזכאות למענק ו/או להפחתה של סכום המענק, הכול לפי שיקול דעת הוועדה.
6.3. כתנאי לקבלת המענק, מפיקים אשר בקשותיהם אושרו יחויבו בחתימה על הסכם מול הרשות. ההסכם יכלול, בין היתר, אבני דרך לתשלום המענק על בסיס נתוני ההפקה ובהתאם לזמינות תקציבית, לוחות זמנים והתחייבויות של המפיק, הכול בהתאם לנוסח שייקבע בלעדית על ידי הרשות.
6.4. הרשות שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את תסריט ההפקה, איכות עבודת ההפקה, העסקת אנשי צוות בהיקף ובמקצועיות המוגדרים, תקציבי ההפקה, וכל היבט אחר של ההפקה, וכן לדרוש שינויים בסעיפים אלה לשביעות רצונה של הרשות ולהתנות את ההתקשרות עם המפיק בעריכתם של שינויים אלה, או להתנות העברת תשלומים במילוי דרישותיה של הרשות.

7. אופן הגשת בקשת מענק לרשות
בקשה למענק בהתאם לנוהל זה תוגש באמצעות הגשה מקוונת באתר המיזם להלן "תיק ההגשה"
7.2. תיק ההגשה יוגש למיזם באופןמקוון באתר המיזם ובמועד שיפורטו בפרסום "קול קורא" עד למועד האחרון להגשה. חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד.
7.3. על מגיש הבקשה לצרף בתיק ההגשה את הצרופות הבאות, בהתאם לסדר הופעתם כדלקמן:
7.3.1. טופס הגשת בקשה והתחייבות, בנוסח המצורף כנספח א' לנוהל זה;
7.3.2. תסריט מלא של הפרויקט. במקרה של סדרת טלוויזיה או סדרת רשת, יצורף תסריט מלא של פרק אחד לדוגמה, טריטמנטים (Treatments) של לפחות 50% מפרקי הסדרה וכן "ארכ" (ARC) של יתרת הסדרה;
7.3.3. תקציר הפרויקט בהיקף של עד שלושה עמודים;
7.3.4. תיאור כל הדמויות הראשיות בתוכן ההצעה על גבי עמוד אחד בלבד;
7.3.5. קורות חיים מקצועיים של צוות היוצרים המרכזי לרבות מגיש הבקשה, המפיק, התסריטאי, האנימטור הראשי והבמאי. קורות החיים של המפיק יכללו פירוט של ניסיונו בהתאם לנדרש בהגדרת "מפיק" בנוהל זה.
7.3.6. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש הצהרה של בעל זכויות הקניין הרוחני, המאשר למגיש שימוש ביצירה המקורית. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש לתרגם את המסמך כמפורט בסעיף ‏7.4 להלן.
7.3.7. תקציב:
7.3.7.1. Top Sheet – ריכוז תקציב ההפקה, תוך אבחנה בעמודות נפרדות בין "הוצאות בישראל" (שאינן הוצאות בירושלים), לבין "הוצאות בירושלים" המפרטות את תכנון תקציב הוצאת ההפקה בכל אחת מהן.
7.3.7.2. תקציב מלא ומפורט, הכולל התייחסות נפרדת להוצאות ההפקה בירושלים ובישראל, תוך הפרדת רכיב המע"מ.
7.3.7.3. טבלה המפרטת את מקורות המימון וסכומם מהארץ ומחו"ל, מכל מקור מימון שיש להפקה, לרבות מקורות ממשלתיים.
7.3.7.4. בשלב זה תבחן הרשות האם סך מקורות המימון הממשלתיים (לרבות המענק על פי נוהל זה) צפוי לעלות על 90% מתקציב ההפקה הכולל, כאמור בסעיף ‎‎3.3 לעיל.
7.3.8. הסכמי עבודה ו/או הזמנת עבודה מפורטים עם אולפנים בירושלים הכוללים לוח זמנים, פירוט העבודה ותקציב.
7.3.9. לוח זמנים להפקה.
7.3.10. מסמכים נוספים ידרשו על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה וכו').
7.4. ניתן להגיש מסמכים בעברית או באנגלית בלבד. במידה ומסמך מקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש להגיש תרגום של המסמך לעברית.

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

8. אופן תשלום המענק
8.1. המענק ישולם למפיק שבקשתו אושרה ונחתם עימו הסכם התקשרות, על פי המפורט בהסכם ההתקשרות, ובכפוף להוכחת הוצאות בפועל בהתאם לתקציב שאושר, לשביעות רצונה של הרשות ובכפוף לעמידה בהוראות נוהל זה, בכל אחד מהשלבים, ועל פי התנאים הקבועים בנוהל זה, בהתאם לאבני הדרך הבאות:
8.1.1. 70% מסכום המענק כפי שהוגדר בהסכם, ישולמו בהתאם להתקדמות ביצוע ההפקה בירושלים בפועל, כנגד דו"ח הוצאות שיוגש לרשות ויאושר על ידה.
8.1.2. 20% מסכום המענק כפי שהוגדר בהסכם, ישולמו עם השלמת ההפקה בירושלים.
8.1.3. 10% הנותרים מסכום המענק ישולמו לאחר קיום הקרנת הבכורה בירושלים.
תשלום זה יועבר בכפוף להעברת כלל האסמכתאות הנדרשות לרשות על ידי המפיק, להוכחת עמידתו בכל תנאי הנוהל, ואישורם על ידי הרשות.
8.2. תנאי למתן המענק הינו הצהרה של המפיק כי ידועה לו המגבלה בדבר קבלת תמיכה מתקציבים ממשלתיים העולה על 90% מתקציב ההפקה (בין בירושלים ובין מחוצה לה).
8.3 מובהר כי כל סכומי המענק כוללים מע"מ, במידה ויחול. כמו-כן, יובהר כי לא יחול שינוי בסכום המענק שיאושר עקב עדכון שיעורי המע"מ, ככל שיחול בהם שינוי במהלך ביצוע ההפקה. ככל שקיימת חבות במע"מ בגין המענק, כנגד תשלום המענק המפיק יפיק חשבונית מס כדין לפי שיעור המע"מ שיחול בעת העברת כל תשלום לפי אבני הדרך שפורטו לעיל.
8.4. יובהר כי בכל שלב תבחן הרשות את הוצאות ההפקה אל מול המקורות התקציביים, לרבות כלל מקורות הממשלתיים שהועמדו לטובת ההפקה, לצורך עמידה בהוראות סעיף ‎3.3 לעיל. המפיק מתחייב להעביר לרשות דו"ח ביצוע ודוחות חשבונאיים, כולל תקציבים ומקורות, כתנאי להעברת כל תשלום. בנוסף, המפיק מתחייב שלא להיתמך מתקציבים ממשלתיים בשיעור העולה על 90% מתקציב ההפקה כאמור לעיל, וליידע את הרשות באופן מיידי על כל תקציב ממשלתי נוסף שהוענק או שאושר להפקה לאחר הגשת הבקשה על פי נוהל זה, וזאת מיד עם הענקתם או אישורם.

9. כללי
9.1. ניתן יהיה להגיש פעם נוספת בקשות שהוגשו במועד מוקדם יותר אך לא עמדו בכל תנאי הנוהל, וזאת בכפוף לתיקון כל הנדרש על מנת לעמוד באותם תנאים. בחינת זכאותה של הפקה כאמור לקבלת המענק תהא על בסיס היתרה התקציבית בעת הגשת הבקשה המתוקנת.
9.2. באחריותו של המפיק שבקשתו אושרה להמציא לרשות את כל האישורים הנדרשים כאמור, וזאת כתנאי לקבלת כל חלק של המענק. ככל שלא יומצאו האישורים הנדרשים, תבטל הרשות את מתן המענק ו/או תעכבו עד להמצאתם.
9.3. למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת התוכנית מותנית בקבלת התקציבים הממשלתיים המתאימים, וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או השהיית העברתם תהא הרשות רשאית להפסיק או להשהות את התוכנית ו/או לבטל אישורים ולשנות את תוכנם ואת היקף הסיוע על פיהם, לפי העניין.
9.4. מובהר כי רק הודעת זכאות חתומה על ידי הרשות תחייב, וכי עד לקבלת הודעת זכאות חתומה לא תהא הרשות מחויבת במאומה, לרבות כלפי חברות העומדות בתנאי הזכאות.
מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא.

10. לוחות זמנים להגשת הצעות
מועד פרסום הנוהל – יום חמישי ה-30 במאי 2019.
המועד הראשון להגשת ההצעות יתקיים החל מיום ראשון ה-23 ביוני 2019, ועד יום רביעי ה-3 ביולי 2019 בשעה 14:30.
הרשות תפרסם בעתיד מועדי הגשה לסבבים נוספים בהם ניתן יהיה להגיש בקשות
הנוהל יהיה בתוקף עד ליום 31.12.2019