א. הנחיות כלליות
1.הנחיות להגשה במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם. הצעות יוגשו רק ע"י מוסד הלימודים לאחר שההצעה קיבלה את אישור המוסד ליציאה להפקה.
2. במסלול זה המיזם יתמוך בהפקת סרטי גמר של סטודנטים מן המניין הלומדים במוסד לימודים גבוה בירושלים בתחום עלילתי ו/או תיעודי.
3. לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסרט (זמן מסך) תתרחש בירושלים.
4. לא פחות מ 50% מימי הצילום יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים.
5. המיזם יתמוך בהפקת הסרטים על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים, בית הספר ומנהל המיזם.
6. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס המלצת מוסד הלימודים והערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
7. תמיכת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף התמיכה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם/ המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.

1. שלבי המיון:
א. בדיקה ראשונית שתיק ההגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן ובמסמך זכאות ומסלולים ו – הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
ב. מיון תסריטים שהוגשו למסלול הפקת סרטי סטודנטים.
ב1. שלב מיון זה יהיה מבוסס על המלצות שיגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הסרטים להפקה. הבדיקה והערכה
של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם.
ב2. מגישי התסריטים שהגיעו לשלב הזה יזומנו, על- פי שיקול דעתו של המיזם , להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסרט בע"פ.

ג. התנאים להשקעת המיזם
1. זכאות ההגשה למסלול "סרטי סטודנטים" מותנית בעמידת ההגשה בתנאים הבאים:
א. התסריט קיבל את אישור מוסד הלימודים ליציאה להפקה והוגש למיזם ע"י המוסד.
ב. המוסד והסטודנט יוכיחו היתכנות יציאה להפקה תוך 12 חודשים מחתימת הסכם.
2. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש התסריט לקריאה נוספת במיזם, כאשר הוא ערוך ומוכן לצילומים. למיזם תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על התסריט ועל ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
3. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר את מלוא סכום
ההשקעה.
4. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים
השונים בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
5. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת תמיכה למיזם
בקשת השקעה במסלול הפקת סרט סטודנטים, תוגש בשני עותקים מודפסים על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/DOK ותקרא "תיק הגשה". "תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע,
חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד. בכל אחד משני העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/DOK
בתיק הגשה יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:

1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
הכולל אישור המוסד על:
א. היות הסרט סרט סטודנטים עלילתי או תיעודי של תלמיד מן המניין.
ב. המוסד מאשר את תנאי ההסכם עם המיזם המפורסמים באתר המיזם.
ג. המוסד מאשר כי להפקה ומשתתפיה קיים ביטוח וכי תקציב ההפקה נמצא בפיקוח המוסד וכי כל תחום זכויות היוצרים מוסדר.
2. פרמיס (2-3 משפטים)
3. תסריט מלא
4. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים
5. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות וליהוק אם קיים בשלב זה.
6. קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
7. One Liner – תיאור בשורה אחת: כל סצינה בתסריט, זמן הצילום, זמן המסך המשוער ואורך הסצינה בתסריט, תוך הדגשת הסצינות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך אורכן בתסריט של הסצינות המתרחשות
בירושלים, ביחס לסך הסצינות שאינן מתרחשות בירושלים.
8. לוח זמנים להפקה
9. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו')

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.