פירוט זכאות בכל מסלול מפורט בהמשך המסמך.

הגדרות
הרשות" – הרשות לפיתוח ירושלים.

"המיזם" – המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים.

"הוועדה המייעצת"– ועדה ציבורית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי ציבור המייעצת להנהלת המיזם בתחומי התוכן. שמות חברי הועדה מפורסמים באתר המיזם.

"ועדת מענקים"- ועדה המורכבת ממנהל הרשות או מי מטעמו, סמנכ"ל כספים ברשות או חשבת הרשות, היועץ המשפטי של הרשות ומנהל המיזם לקולנוע וטלוויזיה ברשות.

"ירושלים"- התחום המוניציפאלי של ירושלים כפי שהוא מוכרז ע"י שר הפנים בעת חתימת הסכם זה.

"גוף שידור" – גופים הרשאים לשדר על פי חוק השידור הציבורי הישראלי, חוק הרשות השנייה, חוק הבזק וערוצי שידור ישראלים נוספים שהוכרו בחוק.

"פלטפורמות שידור" – שידור ו/או הקרנה מסחריים לציבור הרחב בקולנוע, טלוויזיה, כבלים, לוויין, רשת האינטרנט, מכשירי סלולר ומסכים דיגיטליים.

"מפיק" ו/או "במאי" ו/או "תסריטאי"- – חבר באחד מהאיגודים המקצועיים (התסריטאים/הבמאים/המפיקים/מקצועות אנימציה) ו/או בעל רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה, האנימציה והתקשורת, שכתב, ביים או הפיק לכל הפחות, תסריט עלילתי/תיעודי/אחר באורך של 50 דקות לפחות, שהוקרנו ע"י גורם מקצועי.

"סרט קולנוע" – סרט עלילתי באורך 80 דקות לפחות ומיועד במובהק להקרנה בבתי קולנוע.

"סדרת טלוויזיה" – סדרת טלוויזיה בת 7 פרקים לפחות , ובאורך מצטבר של 170 דקות מסך לפחות, אשר קיימת התחייבות עקרונית של גוף שידור ישראלי לשדרה.

"סדרת רשת" – סדרה בת 30 דקות מסך לכל הפחות, הכוללת תוכן עלילתי ו/או תיעודי עם דמויות חיות או ב-"תוכן ממוחשב"/"אנימציה" המיועדת לשידור ציבורי באמצעות פלטפורמת שידור.

"תוכן ממוחשב"/"אנימציה" – תוכן אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים במצטבר:
1. התוכן מופק באמצעות עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה (computer generated imagery, להלן: "CGI"), באחד או יותר מהתחומים הבאים: אנימציה, VR-מציאות מדומה, AR-מציאות רבודה, SFX (special effects) -אפקטים ממוחשבים מיוחדים, כאשר יתכן שילוב של צילומי live action (דמויות מגולמות על ידי בני אדם)
2. התוכן עוסק בסוגות (ז'אנר) הבאות: עלילתי, תיעודי, בידורי או תוכן לימודי.
3. התוכן מיועד להקרנה לציבור בפלטפורמות שידור.

"סרט ישראלי" – כהגדרתו בתקנות הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי), התשס"ה-2005 (להלן: "תקנות הקולנוע").

"קופרודוקציה"- סרט שנעשה ע"י גורמים ישראליים בהפקה משותפת עם גורמים שאינם ישראליים בהתאם לתנאים וההגדרות בתקנות הקולנוע ו/או בהסכמי הקופרודוקציה בין המדינות ועומד בהגדרות "סרט ישראלי".

"הפקה בינלאומית" – הפקת סרט קולנוע או סדרת טלוויזיה, אשר עומדת בתנאים הבאים במצטבר:
1. המימון העיקרי שלה הינו מחו"ל ולפחות 80% ממימון התקציב מובטח ולמפיק אישורים על כך.
2. המפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובעלי ניסיון מוכח.
3. ההצעה המוגשת הינה "חבילת הפקה" הכוללת תסריט מלא, ובעלי תפקידים מחו"ל: מפיק, במאי וליהוק מרכזי.
4. שפת הדיבור העיקרית בסרט אינה שפה רשמית בישראל.
5. קיימת תוכנית נרחבת לשידור והפצה בחו"ל.

"פרויקט ירושלמי" – פרויקט שלפחות שניים מתוך שלושת בעלי התפקידים המרכזיים: תסריטאי, במאי, או מפיק, מתגוררים בירושלים.
במקרה בו רק הבמאי ירושלמי, ייחשב כ-"פרויקט ירושלמי" באם בנוסף לבמאי הירושלמי, הצלם ו/או העורך ו/או השחקן הראשי מתגוררים בירושלים.

"סרט קולנוע קטן תקציב" – סרט העומד בתנאים הבאים במצטבר:
1. הינו "סרט קולנוע ישראלי", כהגדרתו לעיל.
2. הינו "פרויקט ירושלמי", כהגדרתו לעיל.
3. תקציבו הכולל (להוציא הפצה) אינו עולה על 2,000,000 ₪.
4. לכל הפחות 80% מזמן המסך הסופי הינו ירושלים.
5. לכל הפחות 80% מימי הצילום מתקיימים בירושלים.
6. לכל הפחות 80% מסכום התקציב ש-"מתחת קו" מופנה להעסקת אנשי צוות, שחקנים ושירותים של עסקים תומכי הפקה בירושלים.

"סרט סטודנטים" – סרט שמופק כחלק ממהלך הלימודים של סטודנט מן המניין במוסד גבוה ללימודי קולנוע וטלוויזיה בירושלים.

"מוסד גבוה ללימודי קולנוע וטלוויזיה בירושלים" – בית ספר גבוה לקולנוע , מוסד על תיכוני מוכר ללימודי קולנוע וטלוויזיה הפועל בירושלים.

"הקרנת בכורה" – ההקרנה הפומבית הראשונה של העותק הסופי של הסרט ליותר מ-100 מוזמנים ועיתונאים, בהשתתפות היוצרים והשחקנים המרכזיים.

"תיק הגשה" – אוגדן המכיל את כל מסמכי ההגשה כמפורט בנהלי ההגשה של כל מסלול. כל אוגדן יכיל ארבעה העתקים מודפסים נפרדים ועותק נוסף של ההצעה על גבי דיסק און קי .

"חבילת הפקה" – הצעה במסלולי הפקה שמוגשת ע"י מפיק (ראה סעיף "מפיק" להלן) ו/או בית הפקה ונמצאת בשלב מגובש ומתקדם לקראת הפקה וכוללת: במאי, צוות מרכזי, תקציב ויש בידה את כל המסמכים המפורטים בנהלי ההגשה של כל מסלול ושהתסריט שלה עומד לכל הפחות באחד מהתנאים הבאים:
1. התסריט פותח במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם וקיבל את אישור המיזם להגשה למסלול הפקה.
2. התסריט הוגש למסלול תסריט לסרט קולנוע (ללא חבילת הפקה) וקיבל את אישור המיזם להגשה למסלול הפקה.
3. התסריט קיבל את השקעת אחת מקרנות הקולנוע הארציות (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
4. לתסריט קיים מקור מימון ודאי של יותר מ-50% מתקציב ההפקה (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
5. הינו "פרויקט ירושלמי", כהגדרתו לעיל

זכאות הגשה למסלולי המיזם
להלן פירוט הרשאים להגיש בכל אחד מהמסלולים הבאים ובתנאי שהפרויקט המוגש עומד בנהלי כל אחד מהמסלולים, תואם לקווי הפעולה העיקריים של המיזם ועונה על ההגדרות המפורטות במסמך זה.

מובהר כי ניתן להגיש הגשה אחת בלבד בכל מועד בכל אחד מהמסלולים. מגבלה זו חלה על כל אחד מהיוצרים המרכזיים (מפיק, במאי או תסריטאי), באופן שכל אחד מהם יהא זכאי להגיש ו/או להיות שותף בפרויקט אחד בלבד בכל מועד, ובכל אחד מהמסלולים.

בנוסף, מובהר כי מגבלה זו תחול גם על תאגידים קשורים אשר השליטה בהם הינה זהה, באופן שרק תאגיד אחד מביניהם יוכל להגיש בקשה ו/או להיות אחד מהיוצרים המרכזיים בפרויקט.

מסלול לפיתוח תסריט עלילתי: מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול לפיתוח סדרת טלוויזיה וסדרת רשת: מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול לפיתוח תכנים לניו מדיה: מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול תסריט קולנוע ללא "חבילת הפקה": מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול הפקה לקולנוע עם "חבילת הפקה": מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול להפקת סדרת טלוויזיה וסדרת רשת ישראליות: מפיק ו/או בימאי ו/או תסריטאי
מסלול להפקת סרט קולנוע קטן תקציב: מפיק שהצעתו עומדת ב-"פרויקט ירושלמי ו/או בימאי ו/או תסריטאי"
מסלול לעידוד הפקות תוכן ממוחשב באולפנים בירושלים: מפיק
נוהל תמיכה בהפקות בינלאומיות עתירות תקציב: מפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובעלי ניסיון מוכח.
מסלול תמיכה בהפקת סרטי סטודנטים: מוסד גבוה ללימודי קולנוע וטלוויזיה הפועל בירושלים
מסלול לשיתופי פעולה עם גופי שידור בארץ: בעלי תפקידים מוסמכים בגוף השידור.

מועדי הגשה ואופן ההגשה
  
מועדי ההגשה למיזם מפורסמים בעיתונות ובאתר המיזם. המיזם רשאי לרענן את נהלי ההגשה ולפרסמם ובאחריות המגיש להתעדכן באתר המיזם לגבי נהלי המיזם ומועדי ההגשה. תיק הגשה מלא יימסר באחריות המגיש באופן ידני, במשרדי המיזם, בשעות העבודה כפי שמפורסמים באתר. מועד ההגשה יסתיים בדיוק בתאריך שפורסם בשעה 14:30. המגיש יהיה אחראי ש"תיק ההגשה" שלו עומד במתכונת כמפורט במסמכי המיזם. במועד ההגשה המיזם לא יספק שירות משרדי, מכל סוג שהוא.
המיזם רשאי שלא לדון בבקשות שהוגשו שלא בהתאם לנהלים או שהוגשו לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות כפי שפורסם והובא לידיעת הציבור. במידה ובקשה לא נדונה בשל ליקוי במתכונת ההגשה או בשל איחור בהגשה, ניתן יהיה להגישה שוב רק במועד הבא.

למען הסדר הטוב יובהר כי האמור לעיל הינו לידיעה כללית בלבד. רק הוראות ההסכם שייחתם עם כל מפיק ביחס להשקעה/תמיכה בפרויקט, יחייב את המיזם. עוד יובהר כי עד לחתימה על הסכם כאמור, לא יהא המיזם מחויב במאומה.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.