א. הנחיות כלליות
 1. הנחיות להגשה כפי שהוגדרו במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם. הצעות יוגשו רק ע"י מפיק, תסריטאי ובמאי הן במסלול תסריטים ללא "חבילת הפקה" והן למסלול הפקת סרט קולנוע עם "חבילת הפקה". כל שינוי בהרכב השותפים עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/בהפקה למועד ההגשה הבא.
 2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף בהפקת סרטים ישראליים באורך מלא (80 דקות לפחות) המיועדים להקרנה בבתי קולנוע.
 3. לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסרט (זמן מסך) תתרחש בירושלים.
 4. לא פחות מ 50% מימי הצילום (מתוך סך ימי הצילום המתוכננים להשגת מינימום של 50% זמן מסך בירושלים) יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים.
 5.מפיק הסרט יגיש את תכנון תקציב ההפקה ובו יוכיח היתכנות הפניית כ 25% מהתקציב להוצאות בירושלים כמפורט בנספח זה. נתונים אלה ישמשו את הנהלת המיזם לקביעת גובה ההשקעה בפרויקט אם תנתן.
 6. המיזם ישקיע ויתמוך בהפקת הסרטים על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם. גובה התמיכה ייקבע ע"פ הטבלה המצורפת.
 7. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
8. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח תסריט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
9. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.

    1. שלב המיון הראשון:        
בדיקה ראשונית שתיק ההגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן  ובזכאות ומסלולים ו – הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא. בשלב זה יחולקו ההגשות לשתי קטגוריות:
    א. תסריטים שהוגשו ללא חבילת הפקה
    ב. תסריטים שהוגשו עם "חבילת הפקה"

א. מיון התסריטים שהוגשו ללא "חבילת הפקה" – יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים בתיק ההגשה כמפורט בסעיף ד' של מסמך זה.
     א1. התסריטים ישלחו ליועצים האמנותיים לשלב מיון ראשון, המגישים שתסריטיהם עברו את שלב המיון הראשון יקבלו על כך הודעה בכתב ויוכלו להגיש את ההצעה למסלול הפקה "עם חבילת הפקה" כמפורט בהמשך. 
    א2. מגיש שהתסריט שלו יידחה בשלב המיון הראשון רשאי להגיש את התסריט פעם נוספת, לאחר שערך בו שינויים משמעותיים, במועד הגשה עתידי בצרוף מכתב המפרט את השינויים שערך בתסריט. 
   א3.  תשובה שלילית שנייה הינה תשובה סופית, ולא ניתן יהיה להגיש את התסריט פעם נוספת.

ב. מיון תסריטים שהוגשו למסלול הפקת סרטי קולנוע עם "חבילת הפקה"
    ב1. שלב מיון זה יהיה מבוסס על המלצות שיגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הסרטים להפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם.
    ב2. מגישי התסריטים שהגיעו לשלב הזה יזומנו, על- פי שיקול דעתו של המיזם , להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסרט בע"פ.

 1. ג. התנאים להשקעת המיזם
      1. זכאות ההגשה למסלול "חבילת הפקה" לסרט קולנוע מותנית בעמידת ההגשה באחד או יותר מהתנאים הבאים:
           א. התסריט פותח במסגרת מסלול הפיתוח של המיזם וקיבל את אישור המיזם להגשה במסלול הפקה.
           ב. התסריט הוגש למסלול תסריטים לסרט קולנוע ללא "חבילת הפקה" " במיזם וקיבל אישור להגשה למסלול הפקה.
           ג. התסריט קיבל את השקעת אחת מקרנות הקולנוע הארציות (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
          ד. לתסריט קיים מקור מימון ודאי של יותר מ 50% מתקציב ההפקה (על המגיש לצרף לכך אישורים בכתב).
     ה. התסריט הינו "פרויקט ירושלמי" כהגדרתו במסמך זכאות ומסלולים ("פרויקט שלפחות שניים מתוך שלושת בעלי התפקידים המרכזיים: תסריטאי, במאי, או מפיק, מתגוררים בירושלים. במקרה בו רק הבמאי ירושלמי, ייחשב כ-"פרויקט ירושלמי" באם בנוסף לבמאי הירושלמי, הצלם ו/או העורך ו/או השחקן הראשי מתגוררים בירושלים").

 2. "חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, הינה מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק והתסריטאי.  כמו כן תקציב ההפקה שאושר הינו מחייב, שכן גובה השקעת המיזם נקבע, בין היתר על-פי מאפייני תקציב ההפקה. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/פרויקט למחזור הקריאה הבא. לצפייה בטבלת הפרמטרים המשפיעים על גובה ההשקעה בהפקה
    3. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש התסריט לקריאה נוספת במיזם, כאשר הוא ערוך ומוכן לצילומים. למיזם תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על התסריט ועל ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
    4. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר את מלוא סכום ההשקעה. במסלול זה המיזם ישקיע לא יותר מ 1,000,000 ש"ח ולא יותר מ – 50% מתקציב ההפקה שאושר.  גובה ההשקעה יחושב על פי הפרמטרים הנ"ל
    5. פרויקט שהופק בהשקעת המיזם ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט. 
    6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים השונים בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
    7. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של  המגיש או לבקש כל מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.
    8. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם 
     בקשת השקעה במסלולי ההפקה "עם חבילה" ו"ללא חבילה", תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:
  1.  טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
   2. פרמיס (2-3 משפטים)
    3. תסריט מלא ( דוגמא לפורמט תסריט )
    4. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים
    5. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
    6. קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
    7. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורי

למגישי "חבילת הפקה" יש להגיש בנוסף את המסמכים הבאים:

    8.   ריכוז תקציב ההפקה כמפורט בנספח זה  (Top Sheet)  יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר.
    9. טבלה עם שמות המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
   10. One Liner – תיאור בשורה אחת: כל סצינה בתסריט, זמן הצילום, זמן המסך המשוער ואורך הסצינה בתסריט, תוך הדגשת הסצינות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך אורכן בתסריט של הסצינות המתרחשות בירושלים, ביחס לסך הסצינות שאינן מתרחשות בירושלים
  11. לוח זמנים להפקה
  12. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו')

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.