א. הנחיות כלליות
1. הנחיות להגשה כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם
2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף בהפקת "סרט קולנוע קטן תקציב" – העומד בתנאים הבאים במצטבר:
א. הינו "סרט קולנוע ישראלי".
ב. הינו "פרוייקט ירושלמי" כהגדרתו במסמך זכאות ומסלולים ("פרויקט שלפחות שניים מתוך שלושת בעלי התפקידים המרכזיים: תסריטאי, במאי, או מפיק, מתגוררים בירושלים. במקרה בו רק הבמאי ירושלמי, ייחשב כ-"פרויקט ירושלמי" באם בנוסף לבמאי הירושלמי, הצלם ו/או העורך ו/או השחקן הראשי מתגוררים בירושלים").
ג. תקציבו הכולל (להוציא הפצה) אינו עולה על 2,000,000 ₪.
ד. לכל הפחות 80% מזמן המסך הסופי מתרחש בירושלים.
ה. לכל הפחות 80% מימי הצילום מתקיימים בירושלים.
ו. לכל הפחות 80% מסכום התקציב ש-"מתחת קו" מופנה להעסקת אנשי צוות, שחקנים ושירותים של עסקים תומכי הפקה בירושלים.

3. מפיק הסרט יגיש את תכנון תקציב ההפקה בהתאם לנספח זה ובו יוכיח היתכנות הפניית 80% מהתקציב אשר "מתחת לקו" להוצאות בירושלים. נתונים אלה ישמשו את הנהלת המיזם לקביעת גובה ההשקעה בפרויקט אם תינתן.
4. המיזם ישקיע ויתמוך בהפקת הסרטים על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם. במסלול זה המיזם ישקיע לא יותר מ- 500,000 ₪ ולא יותר מ-70% מתקציב ההפקה שאושר. גובה ההשקעה יחושב על פי הפרמטרים הבאים
5. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
6. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח תסריט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
7. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.
1. בדיקה ראשונית ש תיק הגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן ובזכאות ומסלולים ו – הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
2. התסריטים ישלחו ליועצים האמנותיים לשלב הערכה, שלב מיון זה יהיה מבוסס על המלצות שיגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הסרטים להפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם.
3.מגישי התסריטים שהגיעו לשלב הזה יזומנו, על- פי שיקול דעתו של המיזם, להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסרט בע"פ.

ג. התנאים להשקעת המיזם
1. זכאות ההגשה למסלול הפקת סרט קולנוע קטן תקציב – המגיש הציג תקציב סופי להפקה, הכולל את כל האמצעים למימון ההפקה ממקורותיו או ממקורות נוספים שגייס, ללא צורך בכל השקעה נוספת למעט השקעת המיזם, ובאופן שעם השקעת המיזם ניתן יהיה לצאת מיידית להפקה- (על המגיש לצרף לכך אישורים והתחייבות בכתב).
2. "חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, היא מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק והתסריטאי. כמו כן תקציב ההפקה שאושר הוא מחייב, שכן גובה השקעת המיזם נקבע, בין היתר על-פי מאפייני תקציב ההפקה. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/פרויקט למחזור הקריאה הבא. ל לצפייה בטבלת הפרמטרים המשפיעים על גובה ההשקעה בהפקה
3. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש התסריט לקריאה נוספת במיזם, כאשר הוא ערוך ומוכן לצילומים. למיזם תהיה זכות לבקש עבודה נוספת על התסריט ועל ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
4. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר את מלוא סכום ההשקעה.
5. פרויקט שהופק בהשקעת המיזם ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בהפקה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט.
6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלולים השונים בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
7. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של המגיש או לבקש כל מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.
8. אישור עקרוני של המיזם לבקשה להשקעה בהפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם
בקשת השקעה במסלול תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי /דיסק און קי ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:
1.  טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. נספח תקציבי סופי, הכולל רשימת כל האמצעים והגורמים למימון ההפקה, מאושר על ידי רו"ח ההפקה.
3. פרמיס (2-3 משפטים)
4. תסריט מלא ( דוגמא לפורמט תסריט )
5. תקציר הסרט בהיקף של עד שלושה עמודים
6. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
7. קורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
8. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורי
9.   ריכוז תקציב ההפקה כמפורט בנספח זה  (Top Sheet)  יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר.
10.טבלה עם שמות המשקיעים בהפקה וסכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
11. One Liner – תיאור בשורה אחת: כל סצנה בתסריט, זמן הצילום, זמן המסך המשוער ואורך הסצנה בתסריט, תוך הדגשת הסצנות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך אורכן בתסריט של הסצנות המתרחשות בירושלים, ביחס לסך הסצנות שאינן מתרחשות בירושלים.
12. לוח זמנים להפקה
13. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו')

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.