מסלול לפיתוח סדרות טלוויזיה עלילתיות

 א. הנחיות כלליות

 1. מסלול לפיתוח סדרת טלוויזיה עלילתית פי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
 2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף במימון פיתוח של סדרה עלילתית המיועדת לשידור בטלוויזיה ועומדת בתנאי הסף הבאים:

א. הסדרה תתרחש בירושלים והתוכן שלה עונה על הדרישות המפורטות  בסעיף ב' להלן.

ב. הסדרה תהיה בת לפחות 6 פרקים, של כ- 40 דקות לכל פרק. 

 1. המיזם ישקיע בפיתוח הסדרה על בסיס  עמידה בתנאי התוכן הנדרש כמפורט בסעיף ב' להלן  ועל פי הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם.
 2. על מגיש הבקשה לעמוד בדרישות כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם. על אף האמור, הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט על השקעה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
 3. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח סדרת טלוויזיה עלילתית שתובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
 4. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

 

ב. תנאי התוכן הנדרש

 1. הסדרה מתרחשת בירושלים וירושלים מקבלת בה מקום משמעותי.
 2. הנושא המרכזי הוא אוניברסלי, נושא מ"החיים" והוא אינו קונפליקט  הקיים בירושלים (דתי\פוליטי\חברתי\בטחוני).
 3. בעלילת הסדרה משולבים קונפליקטים הקיימים בירושלים.
 4. בסדרה קיים פסיפס דמויות ירושלמיות מגוונות והמפגש ביניהן.
 5. נראות ירושלמית משמעותית: נופים, אתרים, מקומות ו/או "תופעות", "עולמות" ירושלמים. 

 

ג. תהליך המיון והפיתוח:

 1. בדיקה ראשונית שההצעה עומדת בתנאי הסף המפורטים כאן, ב"זכאות ומסלולים" ובתנאי התוכן הנדרש.  
 2. ההגשות שעומדות בתנאי הסף והתוכן יועברו ליועצים אומנותיים לקריאה והערכה.  בסיום  תהליך ההערכה יועברו המלצות היועצים למנהלת תחום הדרמה ומנהל המיזם.
 1. מנהל המיזם יעביר את ההמלצה להשקעה לאישור הוועדה המייעצת של המיזם.
 1. המגישים שהצעותיהם  נבחרו ואושרו, יחתמו על הסכם פיתוח עם המיזם, בנוסח שינוסח על ידי המיזם.
 2. מקבלי השקעת הפיתוח יכנסו לתהליך פיתוח של עד 10 חודשים. את תהליך הפיתוח ילווה יועץ אמנותי  או עורך תסריט שיבחר ע"י היוצר מתוך רשימה שיקבע המיזם. בסיום התהליך יעמיד היוצר "בייבל" הכולל בתוכו: טריטמנט מורחב של הסדרה, העולם שבו מתרחשת הסדרה, קשת עונתית הכוללת תקציר לכל פרק, איפיון ופיתוח דמויות, ותסריט מלא לפרק אחד. תהליך הפיתוח יתנהל במסגרת מוגדרת של לוחות זמנים ובהתאם לאישור התקדמות הפרויקט ע"י מנהלת תחום הדרמה ומנהל המיזם.
 3. עם סיום שלב הפיתוח לשביעות רצונו של המיזם, לרבות הגשת כל תוצרי ה"בייבל", מנהל המיזם בשיתוף עם היוצר יחליטו האם יוגש הפרוייקט למסלול הפקת סדרת טלוויזיה. 

 

ד. התנאים להשקעת המיזם   

 1. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא השקעתו.
 2. השקעתו של המיזם בפיתוח הסדרה איננה מחייבת אותו להשקיע בהפקת הסדרה.
 3. סדרה שקיבלה השקעה בפיתוח מהמיזם ובהמשך, תזכה גם בהשקעת הפקה מהמיזם, סכום השקעת המיזם בפיתוח הסדרה יחשב כחלק מתקציב השקעתו בהפקה.
 4. סדרה שפותחה במימון המיזם ואשר הופקה בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בפיתוח הסדרה לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסדרה.
 5. בסדרה שפותחה בהשקעת המיזם, אך הופקה ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם בסיום כל פרק בסדרה כותרת המציינת "הסדרה פותחה בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה – ברשות לפיתוח ירושלים".
 6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
 7. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ה. נוהל הגשת הבקשה

    בקשת השקעה במסלול פיתוח סדרת טלוויזיה תוגש באופן מקוון באתר המיזם.    
ההגשה לפיתוח תכלול:

 1. תקציר: פסקה קצרה המתארת את עיקרי ומהות הסדרה. עד כ-50 מילים.
 2. סינופסיס עונתי, לא יותר משני עמודים.
 3. שתיים/שלוש דוגמאות קצרות של עלילות פרקים (עד כחצי עמוד כ"א).
 4. דף דמויות הכולל את הדמויות המרכזיות ו/או דמויות שחוזרות לאורך העונה כולה והתפתחות כללית של מערכות היחסים המרכזיות 
 5. קורות חיים מקצועיים של המגיש והתסריטאי ובמידה וקיימים כבר בשלב זה: הבמאי  והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות. 
 6. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית.
 7. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה, במידה וקיימים.