א. הנחיות כלליות     
א. הנחיות כלליות
1. מסלול פיתוח סידרת טלוויזיה ו/או סדרת רשת כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף במימון פיתוח:
2.1. סדרת טלוויזיה המיועדת לשידור בטלוויזיה הכוללת לא פחות מ-7 פרקים, באורך של לא פחות מ- 24 דקות כל פרק ולפחות חמישים אחוזים מעלילת הסדרה כולה מתרחשת בירושלים.
2.2 סדרת רשת המיועדת לשידור בפלטפורמת שידור הכוללת
לכל הפחות סדרה בת 10 פרקים וסה"כ 30 דקות מסך. לא פחות מחמישים אחוזים (50%) מעלילת כל הסדרה (זמן מסך) תתרחש בירושלים.  
     3. המיזם יתמוך בפיתוח על בסיס הערכת והמלצת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם.
     4. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האמנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
    5. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח סדרת טלוויזיה ו/או סדרת רשת שתובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
    6. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי העדפות ושיקולים מקצועיים שישתנו מעת לעת.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
    ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניו לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האומנותיים.    

1. שלב המיון הראשון:
        בדיקה ראשונית ש"תיק הגשה" עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן וב"זכאות ומסלולים" ו –  הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד, במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
        א. בשלב זה יחולקו ההגשות בין היועצים האומנותיים, היועצים ימליצו למנהל המיזם על ההגשות שנבחרו על-ידם כראויות לתמיכה ולהשקעה בפיתוח. החלטות היועצים ומנהל המיזם יובאו לאישור ההנהלה.
        ב. המגישים שההגשות שלהם נבחרו כראויות לתמיכה, יחתמו על הסכם פיתוח עם המיזם, ויתחייבו להגיש "טריטמנט" מלא כולל תאור מפורט, איפיון הדמויות ומהלך העלילה כמפורט בהסכם.
        ג. למגישים יינתנו עד 3 חודשים ממתן האישור ועד להגשת "טריטמנט".

2. שלב המיון השני:
    א. המגישים שה-"טריטמנטים" שלהם הומלצו ע"י היועצים האומנותיים ומנהל המיזם כראויים לתמיכה ולהשקעה בהמשך תהליך הפיתוח, יתחייבו לכתוב גרסה ראשונה של התסריט המלא של פרק אחד בסדרה (לא חייב להיות הפרק הפותח).
    ב. למגישים יינתנו עד 4 חודשים ממתן האישור ל-"טריטמנט" ועד להגשת גרסה ראשונה של תסריט מלא הכתוב ומודפס בפורמט הדפסה של תסריט על פי נהלי הגשת תסריט שבאתר המיזם.
    ג. במהלך העבודה בשלב הפיתוח והכתיבה של התסריט המלא של פרק בסדרה, המיזם יבחן אפשרות להעמיד לרשות היוצרים ייעוץ מקצועי של עורכי תסריט, היקף הפגישות והייעוץ ייקבעו על ידי מנהל המיזם לאחר התייעצות עם המגישים.
    ד. עם הגשת התסריט המלא של פרק מהסדרה וטריטמנטים של יתרת הפרקים, יסתיים שלב הפיתוח והיועצים האומנותיים ומנהל המיזם יחליטו האם יוגש התסריט למסלול הפקת סדרת טלוויזיה ו/או סדרת רשת בתמיכת המיזם.

ג. התנאים להשקעת המיזם   
    1. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא השקעתו.
    2. השקעתו של המיזם בפיתוח התסריט איננה מחייבת אותו להשקיע בהפקת הסדרה.
    3. תסריט שקיבל תמיכת פיתוח מהמיזם ובהמשך, יזכה גם בתמיכת הפקה מהמיזם, סכום השקעת המיזם בפיתוח התסריט יחשב כחלק מתקציב תמיכתו בהפקה.
    4. תסריט שפותח במימון המיזם ואשר יופק על-ידי המיזם ובהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בפיתוח התסריט לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסדרה.
    5. תסריט שפותח בהשקעת המיזם, אך הופק ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם בפתיחת כל פרק בסדרה כותרת המציינת "התסריט פותח בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה – ברשות לפיתוח ירושלים".
    6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
    7. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם
בקשת השקעה במסלולי פיתוח סדרת טלוויזיה וסדרת רשת תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:

     1. טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
    2. פסקה קצרה המתארת את עיקרי ומהות הסדרה עד כ 50 מילים וכוללת את הפרמיס
    3. תקציר עונתי (3-5 עמודים) הכולל את השתלשלות העלילה המרכזית ואת קווי עלילות המשנה לאורך העונה
    4. שתיים/שלוש דוגמאות קצרות של עלילות פרקים (עד כחצי עמוד כ"א)
    5. דף דמויות הכולל את הדמויות המרכזיות או דמויות שחוזרות לאורך העונה כולה והתפתחות כללית של מערכות היחסים המרכזיות בין 
        הדמויות
    6. קורות חיים מקצועיים של המגיש והתסריטאי ובמידה וקיימים כבר בשלב זה: הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות
    7. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית.
    8. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.