א. הנחיות כלליות

1. מסלול פיתוח סרט קולנוע עלילתי כפי שהוגדר במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
2. במסלול זה המיזם ישקיע וישתתף במימון פיתוח של סרטים ישראליים באורך מלא (80 דקות לפחות) המיועדים להקרנה בבתי קולנוע.
3.לפחות חמישים אחוזים מעלילת הסרט (זמן מסך) תתרחש בירושלים.
4. המיזם יתמוך בפיתוח על בסיס הערכת והמלצת היועצים האומנותיים ומנהל המיזם.
5. הנהלת המיזם שומרת לעצמה את הזכות להחליט ביזמתה על תמיכה גם אם למגיש אין את הניסיון כמפורט במסמך זכאות ומסלוליםבאתר המיזם וזאת על בסיס הערכת היועצים האומנותיים ומנהל המיזם את הפוטנציאל הטמון בפרויקט וביוצריו.
6. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפיתוח תסריט שיובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
7. השקעת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות

ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האומנותיים.

1. שלב המיון הראשון:     
בדיקה ראשונית שתיק ההגשה עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן ובעמודי זכאות ומסלולים ו – הנחיות כתיבה ותסריט. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות היסוד, במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד הבא.
    א. בשלב זה יחולקו התקצירים בין היועצים האומנותיים, היועצים ימליצו למנהל המיזם על התקצירים שנבחרו על-ידם כראויים לתמיכה ולהשקעה בפיתוח. החלטות היועצים ומנהל המיזם יובאו לאישור ההנהלה.
    ב. המגישים שהתקצירים שלהם נבחרו כראויים לתמיכה, יחתמו על הסכם פיתוח עם המיזם, ויתחייבו לכתוב "טריטמנט" מלא כולל תאור מפורט, איפיון הדמויות ומהלך העלילה, תוך 3 חדשים מחתימת ההסכם ועד להגשת "טריטמנט" מלא.

2. שלב המיון השני:      
    א. מגיש שה – "טריטמנט" שלו הומלץ ע"י היועצים האומנותיים ומנהל המיזם ואשר אושר על-ידי ההנהלה כראוי לתמיכה ולהשקעה בהמשך תהליך הפיתוח, יתחייב לכתוב גרסה ראשונה של התסריט המלא.
    ב. למגישים יינתנו עד 4 חדשים ממתן האישור ל-"טריטמנט" ועד להגשת גרסה ראשונה של תסריט מלא הכתוב ומודפס בפורמט הדפסה של תסריט על פי  נהלי הגשת תסריט שבאתר המיזם.
    ג. במהלך העבודה בשלב הפיתוח והכתיבה של התסריט המלא, המיזם יבחן אפשרות להעמיד לרשות היוצרים ייעוץ מקצועי של עורכי תסריט. היקף הפגישות והייעוץ ייקבעו על ידי מנהל המיזם לאחר התייעצות עם המגישים.
     ד. עם הגשת התסריט המלא יסתיים שלב פיתוח התסריט והיועצים האומנותיים ומנהל המיזם ימליצו למגישים האם להגיש את התסריט כ-"חבילת הפקה" למסלול הפקה בתמיכת המיזם.

ג. התנאים להשקעת המיזם 

    1. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט ב הסכם השקעה בפיתוח שייחתם בין המיזם למגיש.
    2. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו הסכם השקעה בפיתוח שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא ההשקעה.
    3. השקעתו של המיזם בפיתוח התסריט איננה מחייבת אותו להשקיע בהפקת הסרט.
      4. בתסריט שפותח במימון המיזם ויזכה גם בתמיכת המיזם בהפקתו ואשר יופק גם בהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך השקעתו של המיזם בפיתוח התסריט ובתמיכה בהפקתו לפי חלקה היחסי של השקעה זו בסך התקציב של הסרט. 
    5. בתסריט שפותח בהשקעת המיזם, אך הופק ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם כותרת בפתיחת הסרט המציינת "התסריט פותח בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה –  ברשות לפיתוח ירושלים".
    6. מנהל המיזם יבחן מפעם לפעם את המדיניות ואת דרכי הפעולה ויהיה רשאי לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
    7. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשקעה במסלול הפיתוח איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם חוזה מפורט בינה לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין החוזה, יגבר החוזה.

ד. נוהל הגשת בקשת השקעה למיזם    

בקשת השקעה במסלול פיתוח לסרט קולנוע, תוגש באופן מקוון באתר המיזם ותכלול
    1. פרמיס (הקונספט הבסיסי שמניע את העלילה) – עד שני משפטים
   1. תקציר הסרט בהיקף של עד חמישה עמודים
     3. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
     4. קורות חיים מקצועיים של המגיש והתסריטאי ובמידה וקיימים כבר בשלב זה: הבמאי והמפיק דף אחד בלבד לכל איש צוות
     5. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש לצרף מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית
    6. מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים, באם קיימים

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.