א. הנחיות כלליות
לסדרת טלוויזיה
     
1. מסלול הפקת סדרת טלוויזיה  כפי שהוגדרה במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
2. במסלול זה המיזם יתמוך וישתתף במימון הפקת סדרה דרמטית או קומית העומדת בתנאי הסף הבאים:  
     א. הסדרה תהיה בת מינימום 7 פרקים, וסה"כ 170 דקות מסך. 
    ב. לפחות חמישים אחוזים מעלילת כל הסדרה (זמן מסך) תתרחש בירושלים.
    ג. לא פחות מ 50% מימי הצילום (מתוך סך ימי הצילום המתוכננים להשגת מינימום של 50% זמן מסך בירושלים) יתבצעו בירושלים ומתוכם לא פחות מ 15% אחוזים מימי הצילום יהיו צילומי חוץ מהותיים מבחינה עלילתית (לא רק צילומי נוף, מיקום, אווירה – אלא סצינות דרמטיות) ויתבצעו בירושלים.
ד. מספר אנשי הצוות הירושלמים שיועסקו בהפקת הסדרה יעמוד לכל הפחות על 30% מהסך הכולל של אנשי הצוות בהפקה  (אנשי צוות ירושלמים ייחשבו ככאלה שכתובת המגורים שלהם במשרד הפנים הינה בשטח המוניציפלי של העיר ירושלים)
    ה. מפיק הסדרה יגיש את תכנון תקציב ההפקה בהתאם לנספח זה ובו יוכיח היתכנות הפניית כ 15% מהתקציב להוצאות בירושלים. נתונים אלה ישמשו את הנהלת המיזם לקביעת גובה ההשקעה בפרויקט אם תינתן.
    ו. ישנו מכתב חתום מגוף משדר ישראלי שלכל הפחות, הביע רצון לשדר את הסדרה.  
     ז. הסיוע הכספי של המיזם הינו תמיכה (ללא דרישת החזר) ולא השקעה.
3. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה להפקת סדרת טלוויזיה שתובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
4. תמיכת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף התמיכה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום תמיכת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

לסדרת רשת
הגדרות:
 פלטפורמות שידור– מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או סלולרים.

סדרת רשת – סדרה בת לכל הפחות 4 פרקים ובאורך של 30 דקות לפחות לכל הסדרה. התוכן מקורי עלילתי ו/או תיעודי עם דמויות חיות או באנימציה המיועד לשידור ציבורי באמצעות פלטפורמת שידור.

1. מסלול הפקת סדרת רשת כפי שהוגדרה במסמך זכאות ומסלולים באתר המיזם.
2. במסלול זה המיזם יתמוך וישתתף במימון הפקת סדרת רשת העומדת בתנאי הסף הבאים:  
א. הסדרה מקיימת את כל הדרישות המפורטות בהגדרת "סדרת רשת".
ב. לא פחות מחמישים אחוזים (50%) מזמן המסך של הסדרה יתרחש בירושלים.
ג. לא פחות מחמישים אחוזים (50%) מימי הצילום יתבצעו בירושלים ויכללו צילומי חוץ מהותיים
ד. במקרה של סדרת אנימציה לא פחות משמונים אחוזים (80%) מעבודות צילום באולפנים, עבודות מחשב וה-post production יתקיימו בירושלים (למעט עבודות שלא ניתן לבצע בעיר).
ה. מספר אנשי הצוות הירושלמים שיועסקו בהפקת הסדרה יעמוד לכל הפחות על 30% מהסך הכולל של אנשי הצוות בהפקה  (אנשי צוות ירושלמים ייחשבו ככאלה שכתובת המגורים שלהם במשרד הפנים הינה בשטח המוניציפלי של העיר ירושלים)
ו. מפיק הסדרה יגיש את תכנון תקציב ההפקה בהתאם לנספח זה ובו יוכיח היתכנות הפניית 25% לפחות מהתקציב להוצאות בירושלים. נתונים אלה ישמשו את הנהלת המיזם לקביעת גובה ההשקעה בפרויקט אם תנתן.
ז. ישנו מכתב חתום מפלטפורמת שידור שלכל הפחות, הביעה רצון לשדר את הסדרה.
ח. הסיוע הכספי של המיזם הינו השקעה (באחוזים מההפקה) ולא תמיכה.
3. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים אם התרשם מיכולתם המקצועית ומהישגיהם ולהציע להם להגיש למיזם הצעה להפקת סדרת טלוויזיה שתובא לדיון ולהערכה בכל עת שהמיזם יקבע.
4. תמיכת הרשות מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף התמיכה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום תמיכת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ההנהלה תאשר את ההמלצות לתמיכה שיוצגו לפניו לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האמנותיים.
    א. שלב המיון זה יהיה מבוסס על המלצות שגובשו לגבי התסריט של כל הסדרה ועל פי בדיקה והערכה של "חבילת ההפקה" לסדרת טלוויזיה/רשת (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הפרויקטים להפקה. הבדיקה והערכה תיעשה ע"י היועצים האמנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם.
    ב. מגישי הסדרות שהגיעו לשלב הזה, יזומנו על פי שיקול דעתו של המיזם, להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסדרה בע"פ.

ג. התנאים לתמיכת המיזם   
1. "חבילת ההפקה" לסדרת טלוויזיה/רשת כפי שהוגדרה במסמך זכאות ומסלולים באתר ועל כל מרכיביה כפי שאושרו,  הינה מחייבת, ובמיוחד התסריט, בעלי התפקידים הבכירים – הבמאי, המפיק והתסריטאי. כמו כן תקציב ההפקה שאושר הינו מחייב שכן גובה תמיכת המיזם נקבע, בין היתר על-פי מאפייני תקציב ההפקה. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בסדרה למחזור הקריאה הבא. לצפייה בטבלת הפרמטרים המשפיעים על גובה ההשקעה בהפקה
2. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש תסריט כל הסדרה לקריאה נוספת של היועצים האמנותיים ומנהל המיזם, כאשר הוא ערוך ומוכן לצילומים.  למנהל המיזם תהיה הזכות לבקש עבודה נוספת על התסריט ועל ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
3. התנאים לתמיכת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש ולגוף המשדר/פלטפורמת שידור. במידה והמגיש לא יעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש ולגוף המשדר, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא כספי התמיכה שהועברו עד לאותו מועד.
4. סדרה שפותחה במימון המיזם ואשר תופק על-ידי המיזם ובהשקעה של גורמים אחרים, יחושב ערך התמיכה של המיזם בפיתוח ובהפקת הסדרה לפי חלקה היחסי של תמיכה זו בסך התקציב של הסדרה.
5. סדרה שפותחה בהשקעת המיזם, אך הופקה ללא השתתפות המיזם, יקבל המיזם בפתיחת כל פרק בסדרה כותרת המציינת "הסדרה פותחה בסיוע ובהשקעת המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים".
6. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על-פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף התמיכה במסלול זה בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד  לרשות המיזם
7. אישור עקרוני של המיזם לבקשה לתמיכה במסלול הפקה אינו מחייב את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש ולגוף המשדר. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.
   8. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של המגיש או לבקש כח מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.

ד. נוהל הגשת בקשת תמיכה למיזם    

בקשת תמיכה במסלולי הפקת סדרת טלוויזיה וסדרת רשת תיעשה באופן מקוון באתר המיזם. ותכלול את המסמכים המפורטים להלן::
1.  פרטי המגיש
2.   פרמיס (2-3 משפטים)
3.   תקציר עונה ראשונה של הסדרה עד חמישים מילים.
4.   עיצוב דמויות ראשיות, דף אחד לכל דמות.
5.   טריטמנט לעונה ראשונה (מהלך עלילתי מרכזי) 3-5 עמודים לכל פרק.
6.   תסריט מלא של פרק לדוגמא מהסדרה.
7.   קווי מתאר של העונה השנייה כ-2 עמודים. (להעלות בקישור של קובץ 'קשת עונתית' שבמערכת ההגשות המקוונת)
8.   קורות חיים מקצועיים של התסריטאי\ם הבמאי והמפיק. דף אחד בלבד לכל איש צוות.
9.   במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש מסמך המאשר שימוש ביצירה המקורית.
10. ריכוז תקציב ההפקה (Top Sheet) בהתאם לנספח זה תוך הפרדה בין הוצאות בירושלים להוצאות מחוץ לירושלים ובהתאם לנספח זה
 11. רשימת אנשי הצוות בהפקה, תוך הפרדה בין אנשי צוות ירושלמים לאנשי צוות מחוץ לירושלים
12. טבלה עם שמות המשקיעים וסכום ההשקעה ומסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
13. מכתב חתום ע"י גוף משדר ישראלי (לעניין סדרות טלוויזיה)/פלטפורמת שידור (לעניין סדרות רשת), שלכל הפחות מביע עניין בסדרה ורצוי פירוט של מסגרת השידור המתוכננת: ערוץ שידור, מספר פרקים, שעת שידור.
14. one liner או תכנית צילומים מפורטת של שעות הצילום – זמן מסך תוך סיכום כל צילומי העונה הראשונה בהתייחסות לסך כל:
     א. פירוט מספר ימי צילום פנים ומספר ימי צילום חוץ. כולל סיכום ימי צילום פנים וסיכום ימי צילום חוץ בירושלים לעומת אתרי צילום אחרים.
    ב. זמן המסך הכולל שמתרחש בירושלים לעומת התרחשויות במקומות אחרים.
15. לוח זמנים להפקה.
16. מסמכים נוספים על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: שחקנים, רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה, אתרי צילום בירושלים וכדומה).

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט
 
* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה