המיזם גאה להיות קרן הקולנוע הראשונה המפרסמת אמנת שרות מחייבת המובאת להלן.
בנוסף, המיזם מבקש מקהל היוצרים, בכל עת שיבחרו, להעביר משוב על פעילות המיזם באופן גלוי או אנונימי.

1. תהליך ההערכה ממועד הגשת ההצעות עד לקבלת תשובות, לא יעלה על 16 שבועות.
2. לצורך השגת יעד מסובך זה ומתוקף סיבות מנהלתיות (המיזם, כולל רק שני אנשי צוות קבועים ופועל סביב השנה גם כקרן עירונית בתחום הייחודי של פיתוח התעשייה בעיר) המיזם אינו יכול לקבל הצעות במהלך כל ימות השנה ולכן, המיזם מקיים שני מועדי הגשה מוגדרים בשנה, כל אחד במסגרת זמן במשך 10 ימים בין השעות 09:00 עד 15:00 להגשה ידנית באחריות המגיש.
3. ההצעות שהוגשו על פי נהלי המיזם נשלחות ליועצים האמנותיים. שמות היועצים האמנותיים בכל מסלול יפורסמו רק בסוף שלב ההערכה עם פרסום החלטות ההשקעה.
4. יועץ המרגיש שישנה הצעה שלא יוכל להעריך באובייקטיביות (לדוגמה: קשר עבודה או אישי עם המגיש) מדווח על כך והנהלת המיזם שוקלת האם למנות יועץ אחר להצעה המדוברת.
5. כל יועץ אומנותי קורא את כל ההצעות במסלול שלו וממלא את טופס ההערכה
6. מנהל המיזם קורא את כל ההגשות בכל המסלולים וממלא טופס הערכה משלו.
7. מתן דגש לשיקול דעת היועצים: לאחר סיום שלב הקריאה מתקיימת ישיבה בנוכחות כל היועצים, בישיבה זאת יש מקום לשכנוע הדדי. בנוסף, בכדי למנוע קבלת החלטות שישקפו ממוצע טכני של ניקוד (ממוצע שלעיתים נותן עדיפות דווקא להצעות מתחום האמצע) כל יועץ, באם לא הצליח לשכנע בדיון את הפורום, רשאי להטיל "וטו חיובי" על הצעה אחת מצטיינת להערכתו ולהכליל אותה בהמלצת הפורום.
8. על בסיס הדיון והמלצות היועצים ועל בסיס התקציב הנתון במועד הנוכחי, מנהל המיזם מגבש הצעה שאותה:
א. במסלול פיתוח- יביא לדיון בוועדה המייעצת של המיזם (כמתואר בהמשך).
ב. במסלול הפקה- יזמין לשלב הפרזנטציה.
9. במסלול הפקה מוזמנים הפרויקטים שזכו להערכה גבוהה ל"פרזנטציה" בנוכחות מנהל המיזם, מנהלת הפרויקטים והיועצים האמנותיים. היוצרים מתבקשים להרחיב את התפישה האומנותית וההפקתית ומוסרים עדכון לגבי שינויים והתקדמות הפרויקט. לאחר הפרזנטציה מתבצע סיכום שלב ההערכה על ידי היועצים ומנהל המיזם.
10. מנהל המיזם מגבש הצעה שאותה יביא לדיון ואישור בפני הוועדה המייעצת של המיזם (הרכב הוועדה מפורסם באתר האינטרנט של המיזם) על בסיס:
א. סיכום הדיונים והמלצות היועצים.
ב. מקומה של ירושלים בהרכב ההצעות במועד זה (הן בתחום הנכחת ירושלים על המסך והן בתחום פיתוח התעשייה בעיר).
ג. התקציב הנתון במועד הנוכחי.
היועצים האמנותיים מקבלים דיווח על מבנה ההמלצה שהורכבה מהשיקולים הנ"ל.

11. חברי הועדה המייעצת מקבלים את התקצירים ואת התסריטים המלאים ואת השיקולים המרכיבים את המלצת המנהל. הם דנים בתוכן ההמלצה ובגובה התקציב להשקעה תוך מתן דגשים שלהם ומאשרים את השקעת המיזם למועד זה.
12. היוצרים מקבלים מכתב רשמי המודיע על החלטת הוועדה המייעצת. נמסרת הודעה לעיתונות בה מפורטים ההחלטות, גובה ההשקעה ושמות היועצים האמנותיים.
13. יוצרים השולחים בקשה לכך (כמוצע להם במכתב הרשמי) מקבלים את הערכת המיזם המנומקת תוך 30 יום ומוזמנים לקבוע פגישה לקבלת אינפורמציה נוספת להמשך עבודה או הגשה עתידית נוספת.
14. בכל מסלול מוגשות עשרות הצעות ולכן, באם יוצר מבקש לקבל משוב ישיר מהיועץ הוא יעשה זאת רק על ידי פנייה מקדימה למיזם שירכז את הבקשות ויפנה זאת בצורה מסודרת ליועץ.
15. יוצר המערער על החלטת המיזם, לאחר שקיבל את כל האינפורמציה, ישלח מכתב רשמי בדואר ובו הוא מנמק את טענותיו. הערעור יובא לידיעת הועדה המייעצת והיא תחליט על אחת מן השתיים:
א. דחיית הטענות תוך נימוק.
ב. זימון היוצר לדיון