1. השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן ולאמור בכל דין. אם אינך מסכים לתנאי שימוש כלשהו, הנך רשאי לצאת מהאתר. המשך שימושך באתר יפורש כהסכמה מפורשת שלך לכל תנאי השימוש.
2. תנאים אלה חלים על השימוש באתר המיזם לקולנוע וטלוויזיה ירושלים (להלן: "המיזם לקולנוע") ובתכנים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

השימוש באתר המיזם לקולנוע

3. הנך רשאי להשתמש בתכני האתר בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכני האתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב לכך על-ידי המיזם לקולנוע ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):
א. בהתאם להוראת כל דין, המשתמש באתר רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המתפרסם באתר זה למטרות פרטיות ואישיות בלבד, לרבות ציטוט סביר מתוכו תוך ציון המקור לציטוט, בין שהוא המיזם לקולנוע בין שהוא גורם אחר. חל איסור מוחלט לסלף את החומר המתפרסם באתר זה, להציגו בדרך מטעה, לפגוע בו, לשנותו או לבצע כל פעולה שיש בו הפחתה לערכו, ו/או שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
ב. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר המיזם לקולנוע, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
ג. אין לקשר את אתר המיזם לקולנוע עם כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
ד. השימוש בשירותים המוצעים באתר זה, חלקם או כולם, עשויים להיות כרוכים בתשלום חד-פעמי, בתשלומים ו/או בצורת דמי מנוי חודשיים, שיקבעו על פי שיקול דעתו של המיזם לקולנוע, ויפורסמו באתר מעת לעת. האתר מאפשר לשלם בעבור שירותים אותם נותן המיזם לקולנוע בתשלום באופן אלקטרוני.
קניין רוחני
4. האתר מכיל חומר המוגן על-פי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות. זכויות היוצרים בתוכן המופיע באתר זה, לרבות הזכות המוסרית, הינן בבעלותו הבלעדית של המיזם לקולנוע וחלות על כל התוכן והאמצעים המופיעים באתר זה לרבות: טקסט, תמונות, צילומים, איורים, סרטוטים, תרשימים, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומרים אלו שייכות לגורם אחר כלשהו.
5. כל העתקה, שכפול, הפצה מחדש, שידור מחדש, פרסום הצגה בפומבי, עיבוד, יצירת יצירות נגזרות, מכירה או השכרה כל חלק מתכני האתר הינם אסורים בהחלט, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמיזם לקולנוע או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן) מפורשת.
6. האתר מכיל תכנים מגוונים המתפרסמים על-פי הסכם או הבנה בין המיזם לקולנוע לבין צד שלישי. זכויות היוצרים בתכנים אלה שייכות לצד השלישי, שהרשה למיזם לקולנוע להשתמש באותם התכנים. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לציבור תכנים אלה או את סימני המסחר הנלווים אליהם, או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, מבעל הזכויות בתכנים אלה. חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות שימוש במידע (נתונים, פרסומים, מובאות ממקורות אחרים, תמונות וכד') תוך הפרת זכויות קניין רוחני של צד ג', המחזיק בזכויות באותו מידע.
7. שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר הינו אסור בהחלט. אין להציג אתר זה במסגרת (frame) או תוכן כלשהו על ידי קישור (link) ללא אישור מפורש בכתב מהמיזם לקולנוע.
8. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

קישורים באתר המיזם ותכנים מסחריים

9. באתר עשויות להופיע גם קישוריות לאתרים של צדדים שלישיים, מידע מסחרי ופרסומות. המיזם לקולנוע לא ישא בכל אחריות ו/או חבות לתוכן קישוריות, מודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, ו/או המצויים באתרים של צדדים שלישיים המקושרים לאתר זה. אין בפרסום המודעות ו/או הקישוריות ע"י בעלי האתר ו/או מנהליו כדי להוות הסכמה לאמור בהם או משום המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן. למיזם לקולנוע אין כל שליטה על אתרי הקישור ולכן אין הוא אחראי ואין הוא נושא בכל חבות שהיא בגין תוכן ופעילויות אתרי קישור אלה, המשתמש מוותר מראש על כל טענה כלפי המיזם לקולנוע בקשר לשימוש בהם.
10. אתר המיזם לקולנוע יתכן שיכלול תכנים מסחריים, מידע על גורמים מסחריים כגון מסעדות, בתי קפה ועוד, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים.
אחריות
11. המיזם לקולנוע אינו אחראי, במפורש או מכללא, לגבי :
(1) המידע והחומר המצוי באתר;
(2) לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר.;
(3) לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר;
(4) לכל נזק הנגרם למשתמש עקב טעויות המופיעות במידע המתפרסם באתר זה, לרבות טעויות הגהה, טעויות ניסוח, טעויות סופר, וכיו"ב, וכן טעויות שנגרמו עקב חדירה של גורמים מזיקים, או פגם בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר;

המיזם לקולנוע עושה כל שביכולתו לוודא את אמינותן ודיוקן של המידע המצוי באתר, אך אין הוא יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע, כאמור. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך למיזם לקולנוע, כדי שזה יוכל לתקנן.

שינויים באתר והפסקת השירות

12. המיזם לקולנוע שומר על זכותו לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים המתפרסמים באתר לפי שיקול דעתו, וללא צורך במתן הודעה מראש, ובכלל זה לשנות את שיוכו הקטגורי של המידע המשתנה ו/או הקבוע המפורסם באתר מעת לעת.
13. המיזם לקולנוע שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את השירותים באתר, או חלק מהם, תוך או ללא הודעה למשתמש. במקרה של הפסקת השירות, המיזם לא יהא אחראי כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק ו/או אובדן.
כללי
14. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בבית המשפט בירושלים בלבד. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על-פי הוראות כל דין, המיזם לקולנוע יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה,בלי שיינקטו כנגדו כל סעדים.

כל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד והמיזם לקולנוע לא יהא אחראי לכל שינוי שנעשה על ידי המשתמש או כל צד שלישי לחומר המופיע באתר זה.