1. רקע
1.1. המיזם לקולנוע וטלוויזיה (להלן: "המיזם"), הפועל ברשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות"), מזמין בזאת גופי שידור ופלטפורמות שידור להגיש הצעות לשיתופי פעולה, במסגרתן תקודמנה שתי מטרות העל של המיזם: (א) העלאת ירושלים על המסך (ב) פיתוח תעשיית הקולנוע הטלוויזיה והתוכן הממוחשב בעיר.
1.2. שיתופי הפעולה יהיו מיועדים לפיתוח והפקת תכניות ומוצרי טלוויזיה, קולנוע, ומדיה חזותית מכל הסוגות ו/או להעסקת יוצרים, אנשי צוות מקצועיים ושימוש בעסקים בירושלים.

2. הגדרות
2.1. "גופי שידור" – גופים בישראל ו/או בחו"ל העוסקים בשידור ו/או הקרנה לציבור הרחב בפלטפורמות שידור ו/או באמצעי מדיה שונים, כגון: קולנוע, טלוויזיה, כבלים, לוויין, רשת האינטרנט ומכשירי סלולר, וזאת למטרות מסחריות, לרבות בפלטפורמות שידור.
2.2. "פלטפורמות שידור" – מסכים דיגיטליים המיועדים לשידור ציבורי לרבות: אינטרנט ו/או כבלים ו/או לוויין ו/או טלפונים סלולאריים.

3. זכאות להגשת הצעה
רשאי להגיש הצעה, בהתאם לנוהל זה, גוף העומד יחד עם ההצעה, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
3.1. גוף שידור כהגדרתו בנוהל זה או מי מטעמו.
3.2. הגיש תיק הגשה הכולל את כל המסמכים המפורטים בנוהל זה.
3.3. הינו בעל הזכויות בהצעה ו/או יש ברשותו הרשאה מבעל הזכויות בהצעה אשר מאפשרות לו להעניק לרשות שותפות בפרויקט המוצע ו/או בהכנסות ממנו.
3.4. הגיש טופס הצעה חתום בנוסח נספח א'.

4. אופן הגשת הצעה
4.1. ניתן להגיש הצעה על פי נוהל זה החל מיום 28/2/2021 ועד ליום 21/3/2021 (להלן: "תקופת ההרשמה"). הרשות רשאית לשנות את תקופת ההרשמה, או לחילופין לקבוע תקופות הרשמה נוספות בהתאם לנוהל זה, על פי שיקול דעתה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המיזם, בכתובת: www.jerusalemfilmfund.com (להלן: "אתר האינטרנט של המיזם").
4.2. מציע העומד בכל תנאי הזכאות המפורטים לעיל, רשאי להגיש הצעה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המיזם.
4.3. כל הצעה יכולה לכלול מספר פרוייקטים לתקצוב המיזם בפיתוח ו/או בהפקה, ובלבד שיצורף "תיק הגשה", הכולל את כל המסמכים הבאים, ביחס לכל פרויקט בנפרד:
4.3.1. פרמיס (עד שני משפטים).
4.3.2. תקציר ההצעה (במידה והרעיון עליו מבוססת ההצעה אינו מקורי ו/או מותנה באישור גורם נוסף: יש לצרף מסמכים המאשרים את השתתפות והסכמת הגורם הנוסף).
4.3.3. פירוט ההצעה לשיתוף פעולה, תוך התייחסות לאמות המידה לבחינת ההצעות המפורטות בסעיף ‎7 להלן.
4.3.4. קורות חיים מקצועיים של הצוות המרכזי.
4.3.5. ריכוז תקציב ההצעה(Top Sheet) – יוגש ע"ג טופס התקציב שבאתר, תוך דגש על עמודת הוצאות מתוכננות בירושלים.
4.3.6. טבלה המפרטת את שמות המשקיעים הנוספים בהצעה (ככל שישנם) וסכום ההשקעה של כל אחד מהם. בנוסף, יש לצרף מסמכים חתומים ע"י המשקיעים המאשרים את סכום ההשקעה ומפרטים את תנאיה.
4.3.7. לוח זמנים לביצוע הפרויקט.
4.3.8. כל חומר רלוונטי נוסף המתאר את ההצעה.

5. שיתוף הפעולה עם המיזם
5.1. היקף שיתוף הפעולה ותוכנו ייקבעו על ידי ועדת המענקים של הרשות ביחס לכל הצעה בנפרד, והם עשויים לכלול, בין היתר, ליווי של הפרוייקט באמצעות לקטורים, הקצאת חלל פעילות, סדנאות מקצועיות, הדרכות, אירועי חשיפה ליוצרים, וכל סיוע אחר הנדרש לפיתוח תוכן, הקמת אולפנים בירושלים, הכשרת אנשי צוות מקצועיים, או כל אמצעי אחר להשגת מטרת שיתוף הפעולה.
5.2. מובהר כי היקף תקציב המיזם בכל פרויקט שיאושר על ידי ועדת המענקים של הרשות לא יעלה על 50% מתקציב הפרוייקט.

6. בחינת ההצעות
להלן פירוט שלבי בחינת ההצעות שתוגשנה בהתאם לנוהל זה:
6.1. בדיקה ראשונית שתיק ההגשה עומד בנהלים המפורטים במסמך זה. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בנהלים. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד עתידי, אם וכאשר יתפרסם.
6.2. ההצעות תשלחנה ליועצים אמנותיים / הפקתיים / יועצי תוכן (לפי העניין) להערכה ראשונית. לאחר דיון של מנהל המיזם עם היועצים יוחלט אם ואיזה מבין מגישי ההצעות יועברו לדיון להמלצה ו/או יוזמנו לפרזנטציה.
6.3. למגישים תינתן הודעה בכתב הכוללת מועד ודגשים לפרזנטציה.
6.4. לאחר הפרזנטציה ו/או לאחר סיכום המלצות היועצים, יגבש מנהל המיזם המלצה להשקעה המשקללת את איכות ההצעה, על פי אמות המידה המפורטות בסעיף ‎7 לנוהל זה, ובהתאם לתקציב המיזם. המלצה זאת תובא לדיון לוועדת המענקים של הרשות.
6.5. ועדת המענקים של הרשות תחליט אם לאשר את ההשקעה בהצעות, היקפה ותוכנה. הרשות שומרת על זכותה לאשר את ההצעה כלשונה, חלק מההצעה, או לאשר את ההצעה בכפוף לשינויים, על פי שיקול דעתה.
6.6. תשלח הודעה לזוכים עם אישור עקרוני בלבד, אשר מותנה בחתימה על הסכם.
6.7. ייחתם הסכם אשר ינוסח על ידי המיזם, המעגן את תנאי ההשקעה ואופן ההיקשרות בין גוף או פלטפורמת השידור למיזם. יובהר כי רק הסכם חתום יחייב את הרשות. הגשת החומר לרשות, או קבלת אישור עקרוני לא יהוו התחייבות כלשהי מצד הרשות ללא הסכם חתום.
6.8. מובהר כי בכל שלב במהלך בחינת ההצעות עד לחתימת הסכם ההתקשרות, תהא הרשות רשאית לדרוש ממגיש ההצעה הבהרות ו/או לדרוש ממנו לבצע תיקונים בהגשה, על פי שיקול דעתה.

7. אמות מידה לבחינת ההצעות
7.1. הפרויקטים שיוגשו בכל הצעה יוערכו בנפרד בהתאם לאמות המידה הבאות:
7.1.1. אופן העצמת ירושלים כמרכז יצירה עכשווי.
7.1.2. איכות התוכן המוצע- איכות התסריט, השפעת הגוף המשדר, לפי העניין.
7.1.3. היקף הפעילות המוצעת בירושלים והיקף העסקת יוצרים, אנשי צוות ועסקים מהעיר בתפקידים מרכזיים
7.1.4. תקציב העומד בנאותות הפקה, כאשר לכל תכנית בהצעה תקציב נפרד שבו מצוין חלק התקציב המופנה ליוצרים, אנשי צוות ועסקים בעיר.
7.1.5. פירוט היתכנות בלוח זמנים סביר.
7.1.6. תחומי שיתוף הפעולה המוצעים.
7.1.7. שיטת קבלת החלטות משותפות לתוכן הפרוייקט ותהליך ליווי הפיתוח והביצוע של הפרוייקט.
7.1.8. רמת מעורבות המיזם בניהול הפרוייקט.
7.1.9. חלוקת הזכויות והרווחים/הכנסות בתכנים שונים.
7.1.10. מסגרת השידור המוצעת ואופן פרסום ומיתוג הפרוייקט שיבוצע, ומיקום המיזם בפרסום ובמיתוג.
7.1.11. אופן השגת מטרות המיזם בפרוייקט – פיתוח תעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והתוכן הממוחשב בירושלים, והעלאת ירושלים על המסכים (לרבות מהו אופייה של ירושלים המשתקף על המסכים בפרוייקט).
7.2. הרשות תבחן בכל מועד, בהתאם להיקף ההגשות ואיכותן ובהתאם לפרמטרים המפורטים לעיל וביחס לתקציב המיזם, את מספר הפרויקטים שיקבלו תמיכה ואת היקף התמיכה בכל פרויקט וזאת על פי שיקול דעתה. הרשות תנמק את החלטותיה, בהתייחס לפרמטרים הרשומים לעיל.
7.3. היקף התקציב של המיזם בפרויקט ותנאי שיתוף הפעולה יעוגנו בהסכם הסופי בין המיזם למגיש ההצעה.

8. התנאים להשקעת המיזם
8.1. ההצעה על כל מרכיביה כפי שאושרו, הינה מחייבת ובמיוחד בעלי התפקידים הבכירים ותקציב ההצעה שהוגש. כל שינוי בהרכב השותפים, בהרכב בעלי התפקידים הבכירים, בהרכב התקציב ובשאר מרכיבי ההצעה עשוי לגרום לביטול ההחלטה על השקעת המיזם אלא אם אושר מראש ובכתב על ידי המיזם.
8.2. לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, תוגש ההצעה לקריאה נוספת במיזם, כאשר היא ערוכה ומוכנה לתחילת עבודה. למיזם תהיה הזכות לבקש תיקונים בהצעה ובתכנית העבודה כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
8.3. התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו על פי המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למציעים. במידה והמציע לא יעמוד בתוכן ההצעה, בתקציבה ובלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למציע, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמציע להחזיר את מלוא הסכומים שהשקיע המיזם בפרויקט (בכסף או בשווה כסף).
8.4. במסגרת שיתופי פעולה שיאושרו על ידי ועדת המענקים בהתאם לנוהל זה בהם המיזם יהא שותף (לרבות שותפות בהכנסות וברווחים), היקף השותפות ייקבע, בין היתר, בהתחשב בגובה התקציב של המיזם בפרויקט, חלקו ביחס להשקעה של גורמים נוספים בפרויקט, סוג הפרויקט, ועוד. תנאי השותפות של המיזם בפרויקט יעוגנו במסגרת ההסכם שייחתם בין המיזם לבין מגיש ההצעה.
8.5. המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה, השיווק וההפצה של ההצעה או לבקש כל מידע אחר שקשור להפקה וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.

9. כללי
9.1. לפרטים נוספים בנוגע לנוהל ניתן ליצור קשר עם מר/גב' גליה אלטרץ בדוא"ל: [email protected].
9.2. הגשת הבקשות תיעשה אך ורק בהתאם למתכונת המפורטת במסמך זה. המיזם רשאי שלא לדון בבקשות שלא הוגשו בהתאם למתכונת או שהוגשו לאחר תקופת ההרשמה ו/או כפי שפורסם והובא לידיעת גופי השידור. במידה ובקשה לא נדונה בשל ליקוי במתכונת ההגשה או בשל איחור בהגשה, ניתן יהיה להגישה שוב במועד מאוחר יותר אם וכאשר יפורסם.
9.3. מנהל המיזם רשאי לפנות בכל עת (בתוך תקופת ההרשמה) לנציגי גופי שידור ולהציע להם להגיש למיזם הצעה לפרוייקטים לפיתוח ו/או הפקה שיובאו לדיון ולהערכה, ושיוגשו במועדי הגשה שיפורסמו.
9.4. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והיא רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה בהצעות בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
9.5. לאחר אישור שיתוף פעולה על ידי ועדת המענקים, תנפיק הרשות אישור עקרוני. אישור זה לא יהיה מחייב, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.
9.6. השקעת המיזם מותנית בקבלת תקציבים ממשלתיים שונים, במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, יהא המיזם רשאי לבטל ו/או לצמצם את היקף ההשקעה במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, ואף לבטל אישור עקרוני כל עוד לא נחתם הסכם, ולמגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת המיזם ו/או שינוי מועד ההגשה.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.

מועד פרסום הנוהל – 02/2021