1. מבוא
  • בהתאם להחלטת הממשלה 3238 מיום 29.5.2011 והחלטת הממשלה 1483 מיום 2.6.2016, שעניינן פיתוחה הכלכלי של ירושלים, מעוניינת הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות"), בשיתוף משרד ירושלים ומורשת, לעודד ביצוע של הפקות בינלאומיות ומקומיות בתחומי התוכן הממוחשב באולפנים הממוקמים בירושלים.
  • הפקות אשר תיבחרנה בהתאם לנוהל זה, תהינה זכאיות להחזר כספי בגין הוצאות הפקה מהסוגים שיפורטו בנוהל זה, שגובהו ייקבע בהתאם לקריטריונים ולהגדרות כמפורט להלן.
  • כספי הסיוע יהוו השקעה של הרשות בפרויקט, והם יקנו לרשות השתתפות בהכנסות מהפרויקט, כהגדרתו בנוהל זה, בהתחשב ביחס שבין גובה הסיוע לבין תקציב ההפקה הכולל בפועל.
 2. הגדרות
  • "ירושלים" – התחום המוניציפאלי של ירושלים לפי הכרזת שר הפנים בעת בחינת הבקשות.
  • "המיזם" – המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות.
  • "ועדת מענקים" – ועדה המורכבת ממנהל הרשות או מי מטעמו, סמנכ"ל כספים או חשבת הרשות, היועץ המשפטי של הרשות, מנהל המיזם, ונציג המשרד לירושלים ומורשת.
  • "תוכן ממוחשב" – תוכן אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים במצטבר:
   • התוכן מופק באמצעות עבודת מחשב ליצירת תוכן ויזואלי בתנועה (computer generated imagery, , להלן: "CGI"), באחד או יותר מהתחומים הבאים: אנימציה, VR – מציאות מדומה, AR – מציאות רבודה, SFX (special effects) – אפקטים ממוחשבים מיוחדים, כאשר יתכן שילוב של צילומיlive action (דמויות המגולמות על ידי בני אדם).
   • התוכן מיועד להקרנה לציבור בפלטפורמות שידור (כהגדרתן להלן).
  • "פלטפורמות שידור" – שידור ו/או הקרנה לציבור הרחב באמצעי מדיה שונים, כגון: קולנוע, טלוויזיה, כבלים, לוויין, רשת האינטרנט ומכשירי סלולר, וזאת למטרות מסחריות.
  • "אולפן" – אולפן מקצועי הממוקם בירושלים אשר מתקיימת בו פעילות מסחרית ואשר עוסק בהפקת תוכן ממוחשב.
  • "המבקש" – בעל זכויות בפרויקט שהינו בעל יכולת להעניק לרשות אחוזי שותפות בהפקה או בהכנסות ממנה בתמורה להשקעה וכן לעמוד בכל ההתחייבויות המפורטות בנוהל, או לחילופין יזם ו/או מפיק ו/או בעל אולפן בירושלים שניתנה להם הסכמה מאת בעל הזכויות בפרויקט להגיש בקשה על פי נוהל זה, בנוסח נספח ב'.
  • "הפקה מאושרת" – הפקה הכוללת תוכן ממוחשב אשר מתוכנן להיות מופק באולפן בירושלים, שהינה הפקה חדשה אשר טרם הופקה במועד הגשת הבקשה, והיא תופק על פי לוחות הזמנים ובכפוף להוראות נוהל זה. יובהר כי הפקת המשך של הפקה אשר נתמכה בעבר על ידי הרשות לא נכללת בהגדרה זו, ולא ניתן להגיש עבורה בקשה במסגרת נוהל זה.
  • "הפרויקט" – ההפקה המאושרת וכל התוצרים הנלווים להפקה, לרבות זכויות הקנין הרוחני בהפקה ותוצריה (כגון: מוצרים שיווקיים (מרצ'נדייס)).
  • "הקרנת בכורה" – ההקרנה הפומבית הראשונה של העותק הסופי של הפרויקט ליותר מ-100 מוזמנים ועיתונאים, בהשתתפות היוצרים ובעלי תפקידים מרכזיים בהפקה.
  • "תקציב ההפקה" – הוצאות ההפקה של הפרויקט.
  • "תקציב ההפקה בירושלים" – הוצאות הפקה מקצועיות, ישירות ומוכחות עבור יצירת תוכן ממוחשב (כמפורט בסעיף ‎1 להלן, לא כולל רכיב המע"מ בגין הוצאות אלו) שמתוכננות להיות מוצאות בירושלים לצורך הפקת הפרויקט. יובהר כי הוצאות שאינן מקצועיות (כגון ביטוחים, הסעדה, נסיעות וכיוצ"ב), לא יחשבו כחלק מתקציב ההפקה בירושלים. לוועדת המענקים שיקול דעת באשר לסיווג כל הוצאה כאמור, והחלטתה בעניין זה תהא סופית.
  • "עובד מזכה" – איש מקצוע מתחומי הטלוויזיה והקולנוע "מתחת לקו", המועסק (כשכיר או פרילנסר) על ידי האולפן בו מתבצעת ההפקה בירושלים, לרבות אנימטור, מנהל מחלקת אנימציה, עורך תמונה, עורך פסקול, צלם, תסריטאי, איש מקצוע מתחומי ההפקה, המחקר והפיתוח, מנהל לקוח, וכל מקצוע נוסף אשר יאושר על ידי הרשות. לא יוכרו עובדים מתחומי המנהלה, לרבות הנה"ח, עובדי ניקיון, שמירה, ייעוץ משפטי, מזכירות וכיוצ"ב.
  • "מדד" – מדד המחירים לצרכן כפי שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 3. תוקף
  • הוראות נוהל אלו יהיו בתוקף להפקות מאושרות אשר תוגשנה בתוך תקופת ההרשמה ותעמודנה בתנאי הזכאות המפורטים להלן, בכפוף לקיומה של מסגרת תקציבית הדרושה להפעלת הנוהל.
  • ההשתתפות במענק להפקות מאושרות על פי נוהל זה כפופה לקבלת התקציבים הנדרשים לכך על פי החלטות הממשלה.
  • הרשות רשאית לשנות בכל עת את הכללים ו/או התנאים לביצועו של נוהל זה, לרבות בטרם הסתיימה תקופת ההרשמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובהתאם לנהלים המחייבים אותה, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע בהפקות שכבר אושרו על פי נוהל זה (יובהר כי הוצאת מכתב כוונות, כמפורט בסעיף ‎2 להלן, לא תיחשב לאישור הפקה כאמור).
 4. זכאות להגשת בקשה

מבקש, כהגדרתו לעיל, אשר יעמוד, יחד עם הבקשה, בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר במועד הגשת הבקשה, יהא זכאי להגיש בקשה:

 • המבקש הינו בעל הזכויות בפרויקט אשר מאפשרות לו להעניק לרשות שותפות בפרויקט או בהכנסות ממנו, כהגדרתו לעיל.
 • המבקש (לרבות בעל הזכויות בפרויקט בשמו מוגשת ההצעה) ניהל בעבר הפקה אחת לפחות בתחום התוכן הממוחשב, בהיקף כספי שלא יפחת מ- 1,000,000 ₪, אשר הושלמה עובר להגשת הבקשה.
 • המבקש (לרבות בעל הזכויות בפרויקט בשמו מוגשת ההצעה) ניהל בעבר הפצה מסחרית של הפקה אחת לפחות, אשר הושלמה עובר להגשת הבקשה.
 • תקציב ההפקה בירושלים, כהגדרתו לעיל, הינו בסך 800,000 ש"ח (ללא מע"מ) לפחות.
 • תקציב ההפקה בירושלים, כהגדרתו לעיל, לא יפחת מ- 70% מסך הוצאות הפקת הפרויקט בישראל עבור יצירת תוכן ממוחשב.
 • סך כל התקציבים הממשלתיים הניתנים כתמיכה, ישירות להפקה עצמה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על 90% מתקציב ההפקה בישראל (בין בירושלים ובין מחוצה לה).
 • במועד הגשת הבקשה, ברשות המבקש תקציב הפקה מתוכנן, הכולל בין היתר פירוט בדבר מקורות מימון נוספים (ככל שישנם).
 • למבקש כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.
 • המבקש פועל בהתאם לכל דין והפעילות שבגינה מבוקש החזר ההוצאות או חלקו אינה בלתי חוקית, פוגענית או בלתי מוסרית, על פי שיקול דעתה של ועדת המענקים.
 1. אופן הגשת הבקשה
  • ניתן להגיש בקשה על פי נוהל זה החל מיום 1/8/2021 ועד ליום 14/9/2021 (להלן: "תקופת ההרשמה"). הרשות רשאית לשנות את תקופת ההרשמה, או לחילופין לקבוע תקופות הרשמה נוספות בהתאם לנוהל זה, על פי שיקול דעתה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המיזם, בכתובת: thejerusalemfilmfund.com (להלן: "אתר האינטרנט של המיזם").
  • מבקש העומד בכל תנאי הזכאות המפורטים לעיל, ימלא את טופס הבקשה (נספח א'), ויצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:
   • קורות חיים של המבקש.
   • מידע אודות השותפים שהינם בעלי זכויות בפרויקט (ככל שישנם).
   • אישור מטעם השותפים לפרויקט (ככל שישנם) בדבר הענקת זכויות לרשות.
   • סינופסיס על תוכן ההפקה, "ארק עונתי" כמה פרקים מתוכננים, אורך כל פרק ומידע לגבי השימוש בטכנולוגיה, חומרה ותוכנה להפקת הפרויקט בירושלים.
   • תכנון הפצה ושידור – פרטי המפיץ, טריטוריות, גופי שידור.
   • תכנון תקציב ראשוני – התקציב המתוכנן הכולל של ההפקה, תוך פירוט של התקציב המתוכנן עבור תוכן ממוחשב בישראל (מחוץ לירושלים) ובירושלים בנפרד.
   • מקורות תקציביים מתוכננים או מובטחים, לרבות תקציבים מממשלת ישראל שאינם מתוקף נוהל זה.
   • לוחות זמנים משוערים לביצוע ההפקה בכלל ובירושלים בפרט.
   • מספר משוער של עובדים מזכים כהגדרתם בנוהל, אשר יועסקו בירושלים במסגרת ההפקה.
   • מתווה לעבודה באולפן בירושלים – פרטים על אולפן קיים (שם, כתובת, פרויקטים שבוצעו בעבר, אמצעים טכנולוגים וכדומה) ו/או פרטים בדבר תכנון להקמת אולפן חדש, העונה על ההגדרה המפורטת בנוהל זה ופרטיו, בו מתוכננת להתבצע ההפקה.
   • כל מסמך אחר המעיד על מצב והיתכנות ההפקה.
  • הבקשה תוגש, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, באופן מקוון לאתר המיזם.
 2. גובה ההשקעה המרבי
  • הפקה מאושרת העומדת בכל תנאי הזכאות על פי נוהל זה, ואשר הוועדה החליטה להעניק לה סיוע כספי, תהא זכאית להשקעה כספית אשר תהווה החזר בגין ההוצאות המפורטות בטבלה להלן, אשר תאושרנה על ידי הרשות. גובה ההחזר משתנה בהתאם לסוג ההוצאה, כמפורט להלן:

 

סוג הוצאות ההפקה בירושלים

גובה ההחזר הכספי

6.1.1

העסקת עובדים מזכים כהגדרתם בנוהל במסגרת ההפקה עבורה מוגשת הבקשה, אשר מתגוררים בירושלים.

עד 50% החזר על ההוצאות בסוג זה.

6.1.2

העסקת עובדים מזכים כהגדרתם בנוהל במסגרת ההפקה עבור מוגשת הבקשה, אשר אינם מתגוררים בירושלים.

עד 20% החזר על ההוצאות בסוג זה.

6.1.3

הוצאות תקשורת ותשתית תוכנה של האולפן המתמחה בתוכן ממוחשב בו מתבצעת ההפקה, המיועדות להפקה עבורה מוגשת הבקשה; הוצאות לנותני שירותים מקצועיים מתחומי הקולנוע והטלוויזיה הפועלים בירושלים שיאושרו על ידי הרשות לפני חתימת ההסכם.

יודגש כי לא יינתן החזר בגין הוצאות שאינן מפורטות לעיל, ובין היתר לא יינתן החזר בגין: ארנונה, חשמל, ניקיון, מזכירות, הנה"ח, הלנה, הסעדה, ותשלומים לסוכנויות הנמצאות בירושלים כגון ביטוח, דלק, השכרת רכב, מוניות ומשרדי טיסות.

עד 20% החזר על ההוצאות בסוג זה.

 • סכום ההשקעה הכספית, המהווה החזר על הוצאות כמפורט בטבלה הנ"ל, לא יעלה על 7,000,000 ש"ח (להלן: "גובה ההשקעה המרבי").
 • מובהר כי מסכום ההשקעה ינוכה כל מס שהמבקש יחוב בו, אלא אם יומצא לרשות אישור בדבר ניכוי מס במקור.
 • יובהר כי לוועדת המענקים קיים שיקול דעת שלא לאשר בקשה לסיוע ו/או הוצאה כלשהי במסגרת הבקשה, וזאת בכל מקרה שבו תהא סבורה הוועדה כי הבקשה ו/או ההוצאה אינה עולה בקנה אחד עם מטרות הנוהל או שאין בה כדי להגשים את מטרת חלוקת הסיוע על פי הנוהל או על פי החלטת הממשלה שבמסגרתה מפורסם נוהל זה. הוועדה תפרט בכתב את הנימוקים להחלטתה.
 • המבקש רשאי להגיש בקשה עבור הפקה שהוצאותיה עולות על גובה ההשקעה המרבי, אולם ידוע לו כי בכל מקרה לא יאושר כל סכום העולה על גובה ההשקעה המרבי כאמור, וכי יתר ההוצאות תחולנה על המבקש ממקורותיו העצמאיים.
 1. בחינת הבקשות
  • שלב א' – בדיקת עמידה בתנאי הזכאות
   • בתום תקופת ההרשמה, תערוך הרשות בדיקה של עמידת הבקשות שהוגשו בהתאם לנוהל זה בתנאי הזכאות המנויים בסעיף ‎4 לעיל, ובכלל זאת הגשת כל המסמכים הנדרשים.
   • הרשות תהא רשאית לפנות בכל שלב למבקש ו/או לכל צד שלישי לקבלת מידע נוסף, הבהרות והשלמות, בכתב או בע"פ, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • שלב ב' – מכתב כוונות
   • הבקשות אשר תעמודנה בתנאי הזכאות תקבלנה מהרשות "מכתב כוונות" (LOI – Letter Of Interest) בפרויקט, והן תעבורנה לשלב ב' של הפרויקט, הכולל הגשת "תיק בקשה" על פי המידע המפורט בסעיף ‎3.1 להלן.
   • מכתב הכוונות יהא תקף למשך 3 חודשים, במהלכם יידרשו המבקשים להגיש לרשות את "תיק הבקשה". מובהר כי מבקשים אשר יש בידיהם את כל המידע הנכלל ב"תיק הבקשה" ומעוניינים להיבחן במועד הבחינה המוקדם, נדרשים להגיש את "תיק הבקשה" בתוך 14 ימים מיום הוצאת מכתב הכוונות, כמפורט בסעיף ‎3.3.1 להלן.
   • מובהר בזאת כי מבקשים שיגישו את "תיק הבקשה" לאחר 14 ימים ולא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר הוצאת מכתב הכוונות, בקשותיהם תיבחנה במועד הבחינה המאוחר, כמפורט בסעיף ‎3.3.2 להלן.
   • עוד יובהר, מבקש אשר לא יגיש לרשות את תיק ההגשה בתוך 3 חודשים מיום הוצאת מכתב הכוונות, יפקע תוקף הזכאות של אותו מבקש, והוא לא ייבחן באחד משני מועדי הבחינה.

על אף האמור לעיל, רשאית ועדת המענקים להאריך את המועד האמור ב- 3 חודשים נוספים לכל היותר, בכפוף לבקשה שתוגש אליה בכתב על ידי המבקש, וזאת בכפוף לכך שהרשות תחליט לקיים מועד בחינה נוסף, כמפורט בסעיף ‎7.3.3.3 להלן.

 • יובהר כי לוועדה קיים שיקול דעת שלא לאשר מעבר של בקשה לשלב ג', אף אם היא עומדת בכל תנאי הנוהל, ככל שלדעת הוועדה הבקשה אינה עולה בקנה אחד עם מטרת הנוהל או שאין בה כדי להגשים את מטרת חלוקת הסיוע על פי הנוהל או על פי החלטת הממשלה שבמסגרתה מפורסם נוהל זה. הוועדה תפרט בכתב את הנימוקים להחלטתה.
 • שלב ג' – אישור הבקשות
  • מבקשים שקיבלו מכתב כוונות יגישו לרשות "תיק בקשה" בתוך 3 חודשים ממועד הוצאת המכתב, הכולל את המידע והמסמכים הבאים בשפה העברית או באנגלית (מקור או תרגום):
   • טופס הגשת בקשה, בנוסח המצורף כנספח א' לנוהל זה והצהרה על בעלי הזכויות והוספת מסמכים המאשרים זאת;
   • תסריט מלא של הפרויקט. במקרה של סדרת טלוויזיה או סדרת רשת, יצורף תסריט מלא של פרק אחד לדוגמה, טריטמנטים Treatments) ) של 50% לפחות מפרקי הסדרה וכן 'קשת עונתית' "ארק" ARC) ) של יתרת הסדרה;
   • תקציר הפרויקט בהיקף של עד שלושה עמודים;
   • תיאור כל הדמויות הראשיות על גבי עמוד אחד בלבד;
   • קורות חיים מקצועיים של צוות היוצרים המרכזי לרבות המבקש, המפיק, התסריטאי, האנימטור הראשי והבמאי. קורות החיים של המפיק יכללו פירוט של ניסיונו בהתאם לנדרש בהגדרת "מפיק" בנוהל זה.
   • במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש הצהרה של בעל זכויות הקניין הרוחני, המאשר שימוש ביצירה המקורית על ידי המבקש. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המבקש להגיש תרגום נוטריוני של המסמך, כמפורט לעיל.
   • תקציב:
    • Top Sheet – ריכוז תקציב ההפקה, תוך אבחנה בעמודות נפרדות בין "תקציב ההפקה מחוץ לישראל", "תקציב ההפקה בישראל" (שאינן הוצאות בירושלים), לבין "תקציב ההפקה בירושלים" המפרטות את תכנון תקציב הוצאת ההפקה בכל אחת מהן.
    • תקציב מלא ומפורט, הכולל התייחסות נפרדת להוצאות ההפקה מחוץ לישראל, בירושלים ובישראל, תוך הפרדת רכיב המע"מ.
   • טבלה המפרטת את מקורות המימון וסכומם מישראל ומחו"ל, מכל מקור מימון שיש להפקה, לרבות מקורות ממשלתיים.
   • הסכמי עבודה ו/או הזמנת עבודה מפורטים עם אולפנים בירושלים הכוללים לוח זמנים, פירוט העבודה ותקציב.
   • לוח זמנים להפקה.
  • ככל שוועדת המענקים תדרוש זאת, מתחייב המבקש להשלים את כל הדרוש השלמה ו/או להתייצב בפני הוועדה ו/או מי מטעמה.
  • הרשות תקיים מספר מועדי בחינה בהם תיבחנה הבקשות שהוגשו לגביהן "תיק בקשה", כדלקמן:
   • בקשות שהוגשו לגביהן "תיק בקשה" בתוך 14 יום מיום הוצאת מכתב הכוונות – תיבחנה לאחר תום 14 יום מהמועד שבו הוצאו מכתבי הכוונות (להלן: "מועד הבחינה המוקדם").
   • בקשות שהוגשו לגביהן "תיק בקשה" לאחר 14 יום ולא יאוחר מתום 3 חודשים ממועד הוצאת מכתב הכוונות – תיבחנה לאחר תום 3 חודשים מהמועד שבו הוצאו מכתבי הכוונות, וזאת בכפוף לקיומה של מסגרת תקציבית במועד זה (להלן: "מועד הבחינה המאוחר"). מובהר כי הרשות אינה מתחייבת לאישורן של בקשות כלשהן במועד הבחינה המאוחר, אף אם המבקשים החלו בביצוע פעולות כלשהן ביחס לפרויקט.
   • בקשות שניתנה להן הארכה להגשת "תיק הבקשה" כמפורט בסעיף ‎2.3 לעיל תיבדקנה ותוערכנה רק לאחר הגשת כל המסמכים הנדרשים במסגרת "תיק הבקשה", בכפוף לכך שהרשות תחליט על קביעת מועד בחינה נוסף, ובכפוף לקיומה של מסגרת תקציבית.
  • בכל אחד ממועדי בחינת הבקשות, תבחן הרשות את עמידתן של הבקשות בדרישות הבאות:
   • בדיקת עמידתן של הבקשות בתנאי הזכאות המפורטים בסעיף ‎4 לעיל, לרבות תקציב ההפקה, הוצאות מקצועיות על פי הפירוט בסעיף ‎1 לעיל, הסכם עם אולפן ירושלמי;
   • בחינה כי קיימים מקורות מימון מובטחים המכסים לכל הפחות 60% מתקציב ההפקה המתוכנן בירושלים;

לצורך סעיף זה, הרשות רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להתחשב בתקציבים הכוללים דחיית תשלום ליוצרים ו/או לאנשי צוות ו/או לספקים בהיקף של עד 20% מתקציב ההפקה המתוכנן בירושלים, ובלבד שהמבקש מחזיק באישורים חתומים על ידם, המעידים על כך.

 • בקשות אשר עמדו בדרישות המפורטות בסעיף ‎3.4 לעיל, תועברנה להמשך הערכה על ידי מנהל המיזם ויועצים מקצועיים שייבחרו מתוך מאגר היועצים של המיזם (להלן: "הצוות המקצועי"), וזאת ביחס לבקשות שהוגשו בכל מועד בחינה בנפרד. בתום הליך הבחינה, יגבש הצוות המקצועי המלצות לגבי הפקות מאושרות שתובאנה לאישור ועדת המענקים, בהתבסס על הקריטריונים והמשקולות הבאים:

 

קריטריון

פירוט

משקל הפרמטר

איכות התוכן והצורה

לרבות: איכות הסיפור (נרטיב), חדשנות התוכן, שימוש בטכנולוגיה חדשנית, איכות העיצוב.

 

סה"כ איכות הפרויקט

15%

תרומת ההפקה לפיתוח התעשייה בירושלים

חלק ההפקה המבוצע בירושלים ביחס לתקציב ההפקה הכולל

מרכזיותה של ירושלים בעבודת ההפקה- על פי נתוני התקציב של הפקת התוכן הממוחשב בחו"ל, מחוץ לירושלים ובירושלים – נתח ההפקה המבוצע בירושלים

5%

 

גובה התקציב עבור התוכן הממוחשב המופנה לירושלים

היקף ההוצאה לתוכן ממוחשב של ההפקה בירושלים

25%

סה"כ תרומת ההפקה לפיתוח התעשייה בירושלים

30%

פוטנציאל הכנסות של הפרויקט

איכות ההפצה המוצעת 

התרשמות הרשות מההפצה המתוכננת של ההפקה, רמת הודאיות שלה בעת ההגשה, היקף ההפצה שניתן להגיע אליו, וההכנסות הנובעות מכך

30%

 

הערכת פוטנציאל להכנסות נוספות, מלבד הפצה

התרשמות הרשות מפוטנציאל ההפקה להגיע להכנסות נלוות, לרבות ממוצרים נלווים (Merchandise) וממכירת זכויות בהפקה לשימוש מסחרי- Licensing, הן כאלה אשר מוצגות בעת ההגשה והן אפשרויות עתידיות

20%

סה"כ פוטנציאל ההכנסות

50%

התרשמות כללית

 

 

5%

סה"כ ניקוד

100%

 

 

 

 • הצוות המקצועי יהא רשאי להזמין את המבקשים להופיע בפניו, לשם הצגת ההפקה ו/או לקבלת פרטים נוספים.
 • הצוות המקצועי ימליץ לוועדה על בקשות שתקבלנה ניקוד של 70% ומעלה. המלצת הצוות המקצועי תכלול, בין היתר, התייחסות לגובה התמיכה המומלץ לכל הפקה, בהתחשב בנתוני תקציב ההפקות שהוצגו בתיק הבקשה ועל פי מנגנון קביעת גובה ההשקעה, כמפורט בסעיף ‎6 לעיל.
 • ההחלטה בדבר הפרויקטים בהם תשקיע הרשות תתקבל על ידי ועדת המענקים, בהתבסס על המלצות הצוות המקצועי ובכפוף למסגרת התקציבית. הוועדה תהא רשאית לשנות מהמלצות הצוות המקצועי, על פי שיקול דעתה המוחלט, מטעמים שיירשמו.
 • מובהר כי הרשות תהא זכאית להשתתפות בהכנסות מכל פרויקט בו החליטה להשקיע, כאשר היקף ההשתתפות בהכנסות ייקבע בהתחשב ביחס שבין גובה הסיוע לבין תקציב ההפקה הכולל בפועל.
 • עוד יובהר, כי בחינת הבקשות במועד הבחינה המאוחר ו/או במועד הבחינה הנוסף (ככל שייקבע) לבקשות שקיבלו הארכה תהא כפופה לקיומה של מסגרת תקציבית במועד הגשת תיק הבקשה, ובכל מקרה שבו לא תיוותר מסגרת תקציבית כאמור, תהא רשאית הוועדה להחליט כי בקשות אלו תובאנה לדיון נוסף רק במועד הגשות עתידי (ככל שיפורסם), או לחילופין לבטל את האישור שניתן לבקשות אלו, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • שלב ד' – מימוש הפרויקט
  • עם אישור בקשה על ידי ועדת המענקים, יחויב המבקש בביצוע ההפקה במתכונת שאושרה באופן מלא על כל מרכיביה, לרבות עמידה בסעיפי תקציב ההפקה בירושלים ותכנון ביצוע ההפקה באולפנים בירושלים.
  • כל שינוי במרכיבי הבקשה, לרבות שינויים בתקציב ההפקה ו/או בהרכב השותפים ו/או בלוחות הזמנים, עשוי להביא לביטול אישור הזכאות ו/או להפחתה של סכום ההשקעה, הכול לפי שיקול דעת הוועדה.
  • כתנאי לקבלת כספי ההשקעה, בעלי הזכויות בפרויקטים שאושרו למענק, יחויבו בחתימה על הסכם מול הרשות, שנוסחו ייקבע על ידי הרשות בלבד.

ההסכם יכלול, בין היתר, אבני דרך לתשלום ההשקעה על בסיס נתוני ההפקה ובהתאם לזמינות תקציבית, לוחות זמנים והתחייבויות של המבקש, הכול בהתאם לנוסח שייקבע באופן בלעדי על ידי הרשות כאמור.

 • במסגרת ההסכם, יחוייב המבקש בהקרנת בכורה של ההפקה בירושלים.
 • שלב ה' – קבלת כספי ההשקעה
  • כספי ההשקעה יועברו למבקש שבקשתו אושרה ונחתם עימו הסכם התקשרות, בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם ההתקשרות, ובכפוף להוכחת הוצאות בפועל בהתאם לתקציב שאושר, לשביעות רצונה של הרשות ובכפוף לעמידה בהוראות נוהל זה, בכל אחד מהשלבים, ועל פי התנאים הקבועים בנוהל זה, בהתאם לאבני הדרך הבאות:
   • 70% מסכום המענק כפי שיוגדר בהסכם, ישולמו בהתאם להתקדמות ביצוע ההפקה בירושלים בפועל, כנגד דו"ח הוצאות שיוגש לרשות ויאושר על ידה על פני אבני דרך כפי שיוגדרו בהסכם.
   • 20% מסכום המענק כפי שיוגדר בהסכם, ישולמו עם השלמת ההפקה בירושלים.
   • 10% הנותרים מסכום המענק ישולמו לאחר קיום הקרנת הבכורה בירושלים. תשלום זה יועבר בכפוף להעברת כלל האסמכתאות הנדרשות לרשות על ידי המפיק, להוכחת עמידתו בכל תנאי הנוהל, ואישורם על ידי הרשות.
  • עם השלמת כל שלב משלבי הפרויקט, יגיש המבקש לרשות דו"ח ביצוע, אשר יכלול את כל המידע והפרטים שיידרשו במסגרת ההסכם שייחתם עם הרשות.
  • תנאי לקבלת כספי ההשקעה או חלק מהם הינו הצהרה של המפיק כי ידועה לו המגבלה בדבר קבלת תמיכה מתקציבים ממשלתיים העולה על 90% מתקציב ההפקה בישראל (בין בירושלים ובין מחוצה לה).
  • מובהר כי כל סכומי ההשקעה כוללים מע"מ, במידה ויחול. כמו-כן, יובהר כי לא יחול שינוי בסכום ההשקעה שיאושר עקב עדכון שיעורי המע"מ, ככל שיחול בהם שינוי במהלך ביצוע ההפקה. ככל שקיימת חבות במע"מ בגין ההשקעה, כנגד תשלום ההשקעה המבקש יפיק חשבונית מס כדין לפי שיעור המע"מ שיחול בעת העברת כל תשלום לפי אבני הדרך שפורטו לעיל.
  • יובהר כי בכל שלב תבחן הרשות את הוצאות ההפקה אל מול המקורות התקציביים, לרבות כלל מקורות הממשלתיים שהועמדו לטובת ההפקה, לצורך עמידה בהוראות סעיף ‎3 לעיל. בנוסף, המבקש מתחייב שלא להיתמך מתקציבים ממשלתיים בשיעור העולה על 90% מתקציב ההפקה בישראל כאמור לעיל, וליידע את הרשות באופן מיידי על כל תקציב ממשלתי נוסף שהוענק או שאושר להפקה לאחר הגשת הבקשה על פי נוהל זה, וזאת מיד עם הענקתם או אישורם.
  • לאורך כל תקופת ביצוע ההפקה על המבקש לקיים רישום נוכחות עבודה יומית ושמית של העובדים המזכים כהגדרתם בנוהל זה, תוך חלוקה לעובדים המתגוררים בירושלים וכאלה שלא. יודגש כי רישום כאמור יהווה תנאי לתשלום כספי ההשקעה על ידי הרשות.
 1. אחריות
  • הרשות לא תהא אחראית בשום אופן לביצוע ההפקה בפועל, לטיב השירותים, לתשלומים לאולפנים, לספקים, ואף לא על תיקון או אחריות לנזקים במידה וייגרמו לאולפן, ללוקיישנים, לקבלנים ו/או לספקים ו/או לצד שלישי כלשהו.
  • המבקש יישא באחריות המלאה לפרויקט, להפקה, למילוי כל ההתחייבויות לצדדים שלישיים ולכל פעולה הכרוכה בהפקה.
  • כמו כן, יישא המבקש באחריות המלאה לכל נזק ו/או תביעה ו/או דרישת פיצוי שיחולו כתוצאה מביצוע השירותים וכל הכרוך בהם, והוא ישפה את הרשות על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, על כל נזק, הוצאה או תביעה שייגרמו או יוגשו – לפי העניין – נגד הרשות, עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל מעשה או מחדל בקשר עם ביצוע השירותים.
 2. התחייבות המבקש
  • מבקש זכאי אשר הפר את תנאי הזכאות (כגון ביטול ההפקה או שינוי מהותי בהיקף ביצוע ההפקה בירושלים) ודיווח על כך לרשות תוך 30 יום מהמועד שבו אינו מקיים את תנאי הזכאות – יחוייב בהשבת כספי המענק מהמועד שבו הפסיק לקיים את תנאי הנוהל, בתוספת הפרשי הצמדה למדד.
  • מבקש זכאי אשר הפר את תנאי הזכאות ולא דווח על כך לרשות תוך 30 יום כאמור לעיל – יחוייב בהשבת כספי המענק ממועד הפרת תנאי הזכאות ואילך, בתוספת ריבית שנתית של 5.6% ובתוספת הפרשי הצמדה למדד.
 3. כללי
  • הנוהל וטפסי הבקשה יפורסמו באתרי האינטרנט של הרשות והמיזם.
  • לפרטים נוספים בנוגע לנוהל ניתן ליצור קשר עם גב' גליה אלטרץ בדוא"ל: [email protected]
  • ניתן יהיה להגיש פעם נוספת בקשות שהוגשו במועד מוקדם יותר אך לא עמדו בכל תנאי הנוהל, וזאת בכפוף לתיקון כל הנדרש על מנת לעמוד באותם תנאים. בחינת זכאותה של הפקה כאמור תהא על בסיס היתרה התקציבית בעת הגשת הבקשה המתוקנת ועל בסיס הבקשה המתוקנת שתוגש, כפי שתהיה במועד ההגשה החדש.
  • באחריותו של המבקש שבקשתו אושרה להמציא לרשות את כל האישורים הנדרשים כאמור, וזאת כתנאי לקבלת כל חלק של ההשקעה. ככל שלא יומצאו האישורים הנדרשים, תבטל הרשות את מתן ההשקעה ו/או תעכבו עד להמצאתם.
  • למען הסדר הטוב יובהר כי הפעלת התוכנית מותנית בקבלת התקציבים הממשלתיים המתאימים, וכי בכל מקרה של אי קבלת התקציבים ו/או הפסקת ו/או השהיית העברתם תהא הרשות רשאית להפסיק או להשהות את התוכנית ו/או לבטל אישורים ולשנות את תוכנם ואת היקף הסיוע על פיהם, לפי העניין.
  • מובהר כי רק הסכם חתום עם בעל הזכויות בפרויקט יחייב, וכי עד לחתימת ההסכם על ידי בעל הזכויות בפרויקט לא תהא הרשות מחויבת במאומה, לרבות כלפי מבקשים שקיבלו מכתב כוונות או שאושרו בשלב מאוחר יותר.
  • מסמך זה הינו לצרכי הבהרה והנחייה בלבד, ואין לראות בו מסמך מחייב בכל צורה שהיא.
  • כל המענקים בנוהל זה קבועים בערכים נומינליים, כוללים מע"מ (ככל שיחול), ולא יוצמדו למדד כלשהו.

רשימת נספחים

נספח א' – טופס בקשה.

נספח ב' – אישור בעלי הזכויות בפרויקט להגשת בקשה.

מועד פרסום הנוהל –  1/10/2020

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט