א. הנחיות כלליות
1. רקע
בהתאם להחלטת הממשלה 1633 מיום 28.5.14 הועמד לרשות לפיתוח ירושלים, באמצעות המשרד לירושלים ומורשת, תקציב לעידוד הפקות בינלאומיות. מטרת נוהל זה הינה סיוע בהפקות קולנוע וסדרות טלוויזיה עלילתיות בינלאומיות שיצולמו בירושלים ובהם העיר ירושלים תהיה חלק משמעותי ובלתי נפרד מהעלילה. הרשות תעניק מענק להפקות בין-לאומיות תוך הבאה בחשבון את הערכת והמלצת היועצים האומנותיים ומנהל המיזם.
2. הגדרות:
"ירושלים"– התחום המוניציפאלי של ירושלים כפי שהוא מוכרז ע"י שר הפנים בעת פרסום נוהל זה.
"הרשות" – הרשות לפיתוח ירושלים.
"המיזם" – המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים.
"הועדה המייעצת"– ועדה ציבורית המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי ציבור המייעצת להנהלת המיזם בתחומי התוכן. שמות חברי הועדה מפורסמים באתר המיזם.
"ועדת מענקים"- ועדה המורכבת ממנהל הרשות או מי מטעמו, סמנכ"ל כספים ברשות או חשבת הרשות, היועץ המשפטי של הרשות ומנהל המיזם לקולנוע וטלויזיה ברשות.
"סרט קולנוע" – סרט עלילתי באורך 80 דקות לפחות ומיועד במובהק להקרנה בבתי קולנוע.
"סדרת טלוויזיה" -סדרה עלילתית בת 7 פרקים לפחות, וכל פרק בן 24 דקות לפחות.
"הפקה בינלאומית" – הפקת סרט קולנוע או סדרת טלוויזיה, אשר המימון העיקרי שלה הינו מחו"ל והמפיק וחברת ההפקה רשומים כחוק בחו"ל ובעלי ניסיון מוכח. שפת הדיבור העיקרית בסרט אינה שפה רשמית בישראל והליהוק המרכזי הינו מחו"ל וקיימת תוכנית נרחבת לשידור והפצה בחו"ל.
"חבילת הפקה" מכלול ההצעה המוגשת וכוללת תסריט, מפיק, במאי, ליהוק מרכזי, תקציב מפורט ולפחות 80% ממימון התקציב מובטח ולמפיק אישורים על כך.
"תקציב ההפקה בישראל" -סך כל הערכת העלויות הנדרשות ברכישת טובין ושירותים הקשורים ישירות להפקת הסדרה בישראל לרבות פירוט תכנון הפניית תקציב לירושלים,.
"התקציב שיופנה לירושלים" – כולל תשלום עבור שירותים ו/או טובין ישירות עבור ההפקה שסופקו ע"י אנשי מקצוע המתגוררים בירושלים ו/או עסקים הפועלים באופן קבע בירושלים בהתאם לנספח זה.
"הקרנת בכורה" – ההקרנה הפומבית הראשונה של העותק הסופי של הסרט או הסדרה ליותר מ-100 מוזמנים ועיתונאים, בהשתתפות היוצרים והשחקנים המרכזיים.

ב. תנאי זכאות
1. תקציב ההפקה בישראל לא יפחת מ-8 מיליון ש"ח.
2. ירושלים היא מרכז הסיפור בסרט או בסדרה.
3. לפחות 50% מימי הצילום המתוכננים בישראל יתקיימו בירושלים.
4. התקציב שיופנה לירושלים בהתאם לנספח זה לא יפחת מ – 25% מסה"כ תקציב ההפקה בישראל ולא פחות מ – 2 מיליון ש"ח.
5. להפקה קיימים הסכמי הפצה לפיהם הסרט או הסדרה ישודרו בטריטוריות בהן לפחות 80 מיליון תושבים.

ג. גובה המענק
תמיכת המיזם תהיה החזר של 60% מגובה התקציב שהופנה לירושלים ובכל מקרה לא תעלה על 10,000,000 ₪ (להלן: "גובה המענק המקסימלי"). בנוסף, גובה המענק לא יעלה על 50% מסך הוצאות ההפקה בישראל.
ככל שההפקה מקבלת תמיכות או מענקים נוספים שמקורם ממשלתי, יש לערוך תיאום ולוודא שסך כל התמיכה שמקורה ממשלתית, לא תעלה על גובה התמיכה המקסימלי. לצורך כך יוצג על ידי המפיק תקציב ההפקה הכולל בישראל, בעת
הגשת הבקשה.

ד. תהליך הקריאה ומיון הבקשות
ועדת המענקים של הרשות תקבל החלטות להענקת מענק בהתחשב בהמלצות שיוצגו לפניה לאחר שלבי המיון והדיון של מנהל המיזם והיועצים האומנותיים. שלב המיון זה יהיה מבוסס על המלצות מנהל המיזם והיועצים האומנותיים שגובשו לגבי התסריט ועל בדיקה והערכה של "חבילת הפקה" (על כל מרכיביה כפי שמפורט בהמשך מסמך זה בנוהל ההגשה) והם ישמשו כאמות המידה לאישור הפרויקטים להפקה. הבדיקה והערכה של "חבילות הפקה" תיעשה ע"י היועצים האומנותיים, היועצים המקצועיים בתחומי ההפקה ומנהל המיזם. מגישי התסריטים שהגיעו לשלב הזה, יזומנו להופיע בפני היועצים האמנותיים ומנהל המיזם לשם הצגת הסרט/הסדרה בע"פ.
ההערכה הנ"ל מובאת לועדה המייעצת שממליצה לרשות על פרויקטים ראויים למענק.

ה. תהליך אישור המענק
1. הגשה במועדי הגשה שיפורסמו על ידי הרשות.
2. קריאת תסריט ובדיקת איכות ותכנון הפקה ע"י יועצים מקצועיים.
3. המלצה למענק תובא לדיון ובוועדה המייעצת. המלצות הוועדה יידונו בוועדת המענקים, אשר תחליט על מתן המענק על פי הוראות נוהל זה.
4. חתימת הסכם וקביעת תקרת החזר על בסיס נתוני ההפקה ובהתאם לזמינות תקציבית.
5. אופן התמיכה-
המענק ישולם לאחר סיום ההוצאות בישראל ולאחר בדיקת ואישור דו"ח ההפקה ועמידה בכל תנאי ההסכם.
וההפקה תהיה מחויבת לשדר את הסרט / הסדרה המופקים בתוך שנה מיום קבלת התשלום הראשון.
תשלום ב-3 אבני דרך
1. לאחר סיום ההפקה בארץ והגשת דו"ח רו"ח ואישורו בהרל"י- 20%
2. לאחר פרמיירה בירושלים 20%
3. לגבי הפקת קולנוע- עם שידור/הקרנה מסחרית 60%
לגבי סדרת טלויזיה- עם תחילת שידור מסחרי- 30%. עם סיום השידור המסחרי של הסדרה- 30%.

ו. התנאים לקבלת המענק
"חבילת ההפקה" על כל מרכיביה כפי שאושרה, ובמיוחד הבמאי, המפיק והתסריטאי היא מחייבת, וכל שינוי בהרכב השותפים ובמרכיבי "חבילת ההפקה" עשוי לגרום לדחיית הדיון בתסריט/פרויקט למחזור הקריאה הבא.
לפני החתימה על ההסכם עם המיזם, יוגש התסריט לקריאה נוספת של היועצים האומנותיים ומנהל המיזם, כאשר הוא ערוך ומוכן לצילומים. למנהל המיזם תהייה הזכות לבקש עבודה נוספת על התסריט ועל ההכנות להפקה, כתנאי לחתימה על ההסכם עם המיזם.
התנאים להשקעת המיזם ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש. במידה והמגיש לא יעמוד בתנאי הנוהל, לרבות בלוחות הזמנים שהוגדרו בהסכם שייחתם בין המיזם למגיש, יהיה המיזם רשאי לדרוש מהמגיש להחזיר לו את מלוא המענק ללא דיחוי.
הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף המענק בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
המיזם שומר לעצמו את הזכות, בין היתר, לבדוק את תקציבי ההפקה וההפצה של המגיש וכן לדרוש שינויים בתקציבים אלו ולהתנות את ההתקשרות עם המגיש בעריכתם של שינויים אלה.
תשובה חיובית של המיזם לבקשה למענק בהפקה איננה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בינו לבין המגיש. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ז. נוהל הגשת בקשת מענק למיזם
בקשת מענק במסלול הבין-לאומי, תוגש בארבעה עותקים מודפסים (נפרדים) על-פי נהלי הכתיבה של המיזם ועותק נוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי ותקרא "תיק הגשה".
"תיק הגשה" זה יימסר למיזם באופן ידני באחריות המגיש עד למועד שנקבע, חתימת המיזם על טופס ההגשה תהווה אסמכתא לקבלת הבקשה במועד בלבד.
בכל אחד מארבעת העותקים המודפסים וכמובן בעותק הנוסף על גבי DVD/CD/דיסק און קי יש לאגד את המסמכים המפורטים להלן ולפי הסדר הבא:

1.טופס הגשה פורמט PDF, פורמט WORD
2. תסריט מלא בעברית או באנגלית בלבד (על המגיש לתרגם כל שפה אחרת לאנגלית או עברית) של הסרט ואם מדובר בסדרת טלוויזיה תסריט מלא של פרק אחד לדוגמה ועוד טריטמנטים (Treatments) של לפחות 50% מפרקי הסדרה ועוד "ארכ" (ARC) של יתרת הסדרה.
3. תקציר הסרט/הסדרה בהיקף של עד שלושה עמודים
4. דף אחד בלבד של תיאור כל הדמויות הראשיות
5. רשימת צוות עם חלוקה בין צוות ישראלי ובין צוות זר תוך פירוט מדינות האזרחות שלהם (לא ישראלים) וקורות חיים מקצועיים של המגיש, התסריטאי, הבמאי והמפיק דף אחד בלבד לכל איש צוות
6. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש לתרגם את המסמך ולהמציא אישור נוטריון
7. במידה והסיפור עליו מבוסס התסריט אינו מקורי: יש להגיש הצהרה של המגיש ביחס לזכויות קנין רוחני המאשר שימוש ביצירה המקורית. במידה והמסמך המקורי אינו בעברית או באנגלית, על המגיש לתרגם את המסמך ולהמציא אישור נוטריון.
8. רשימת שחקנים עם חלוקה בין השחקנים הישראליים לזרים
9. Top Sheet – ריכוז תקציב ההפקה בהתאם לנספח זה 
10.One Liner תיאור בשורה אחת: כל סצינה בתסריט, זמן הצילום, זמן המסך המשוער ואורך הסצנה בתסריט, תוך הדגשת הסצנות המתרחשות בירושלים. בתחתית המסמך יופיע באופן ברור סך אורכן בתסריט של הסצנות המתרחשות בירושלים, ביחס לסך הסצנות שאינן מתרחשות בירושלים
11. לוח זמנים להפקה
12. מסמכים נוספים ידרשו על פי התקדמות ההפקה (כדוגמת: רשימת אנשי מפתח בצוות ההפקה ושחקנים ראשיים, אתרי צילום בירושלים וכו')
13. תקציב מפורט:
א. תקציב מלא ומפורט בהתאם לנספח זה. הפרדה בתקציב בין הוצאות בירושלים, בארץ והוצאות במדינות השותפות להפקה
ב. חלוקת ההשקעה/המענק בין המשקיעים הישראליים ובין המשקיעים הזרים. החלוקה תקבע מי השותף הבכיר (הרוב) ומי השותפים הזוטרים.
ג. טבלה עם שמות המשקיעים, חלקם בהפקה וחלקם בהכנסות וברווחים
ד. הסכם בין החברה הישראלית או השותפות המוגבלת הישראלית לבין החברה הזרה ותרגום של ההסכם לעברית. במידה ויש שותפים נוספים ממדינות נוספות – חשוב לציין ולצרף העתקי הסכמים
ה. הסכם הפצה והמפתח לחלוקת ההכנסות והרווחים בין המפיק הישראלי והמפיק הזר (יש לציין חלוקת הכנסות בארץ, חלוקת הכנסות במדינות השותפות וחלוקת הכנסות בשאר העולם) ותרגום של ההסכם לעברית מאושר על-ידי נוטריון במידה וההסכם איננו באנגלית
לאחר תהליך הקריאה והמיון המיזם תעביר את החלטותיה למגישים ותתדרך אותם לגבי השלבים הבאים כפי שמפורט במסמך זה.
ח. כללי
תמיכת הרשות מותנית בקבלת תקציבים שונים מממשלת ישראל ועיריית ירושלים. במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף המענקים ו/או לשנות את מועד ההגשה, בכל שלב שהוא, וליזם המגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום תמיכת המיזם ו/או שינוי מועד ההגשה.

קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה