כללי
כחלק מפעילות המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים לפיתוח והפקת סרטי קולנוע, ומתוך מטרת המיזם לתמוך ולקדם יוצרים המתגוררים בירושלים ולהעניק להם יתרון יחסי לקראת הגשת הצעות, המיזם השיק את "הסצנה" חממה לפיתוח סרטי קולנוע וסרטי אנימציה קצרים. בימים אלה המיזם משיק מסלול נוסף "הסצנה- פיתוח סדרות טלוויזיה ורשת".  המסלול יעניק לווי מקצועי, העשרה מקצועית והכנה לקראת הגשה למסלול "פיתוח סדרות טלוויזיה ורשת"

במועד זה יתקבלו רק הצעות לפיתוח סדרות דרמה לטלוויזיהולא סדרות רשת.

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים מזמין יוצרים המתגוררים בירושלים להגיש הצעות לפיתוח סדרות טלוויזיה אשר תוכנן עונה על הדרישות הבאות:
1. ההגשה לחממת "הסצנה" פתוחה רק ליוצרים המתגוררים בירושלים ואשר הפרויקט עומד בהגדרת "פרויקט ירושלמי" כפי שמפורט באתר המיזם.
2. הפרויקט מיועד להקרנה בפלטפורמות שידור הבאות: גופי שידור בטלוויזיה, רשת האינטרנט, מכשירי סלולר, מסכים דיגיטליים.
3. עלילת הסיפור נובעת מתוך התרחשות בעלת אופי עכשווי, צעיר וייחודי לירושלים.
4.הגיבורים הינם ירושלמים יצירתיים שעדיין לא זכו לייצוג הולם על המסך.
5. ירושלים כמקום, במובן העמוק של המילה וכדמות נוספת בסיפור וזוכה לנראות הכוללת בין היתר את הסצנה התרבותית בעיר ו/או את חיי הלילה הייחודיים ו/או את הפן הבינלאומי בעיר)).

לאחר תהליך מיון והערכה, פרויקטים מתאימים לפיתוח יזכו ללווי מקצועי של כ-6 חודשים במסגרת חממת הפיתוח "הסצנה" שיכללו לווי תסריט, בימוי, צילום, ליהוק, פס קול, הפקה וכדומה.
בסוף התהליך יתקיים דיון תמיכה לפיתוח נוסף לפרויקטים מצטיינים.

א. ניתן להגיש הצעות אשר נמצאות בשלב "סינופסיס" או תסריט מלא אשר עומדות בנהלי מסלולי המיזם הרלוונטיים ובכל תנאי זכאות המפורטים בהמשך המסמך.
ב. יתקבלו לחממה כ-4 הצעות, על פי הערכת יועצים אמנותיים ומנהל המיזם.
ג. הפעילות תתקיים לאורך כ-6 חודשים כפי שמפורט בהמשך המסמך ב-"מהלך החממה".
ד. אין במסמך זה התחייבות מצד המיזם כי פרויקטים שיומלצו בתום החממה להגשה להפקה יקבלו את השקעת המיזם. החלטת הועדה המייעצת של המיזם להשקעה תינתן ביחס לשאר הפרויקטים שיוגשו במועד הרלוונטי במסלולים אלה ועל פי סיכום הערכתם ע"י היועצים האמנותיים והמלצת מנהל המיזם.

תנאי זכאות להשתתף בחממת "הסצנה"
1. על המציע לעמוד בכל תנאי מסלול: "פיתוח סדרות טלוויזיה ורשת"
2. בנוסף, על המציע לעמוד בתנאים המצטברים הבאים:
א. המציע מתגורר בירושלים, ובמקרה של צוות הגשה זוגי – אחד מהמגישים מתגורר בירושלים. בצוות גדול מ-2 מגישים- לכל הפחות 2/3 מהצוות מתגורר בירושלים.
ב. המציע בוגר מוסד אקדמי לקולנוע או אומנויות הבמה/המסך, המוכרים על ידי משרד החינוך ו/או על ידי המועצה להשכלה גבוהה ו/או יוצרים חברי איגודי המפיקים ו/או הבמאים ו/או התסריטאים ו/או חברי איגוד מקצועות האנימציה, ו/או בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח בתחומי הקולנוע והטלוויזיה שלפחות פרויקט אחד שלהם הוקרן או שודר במסגרת פסטיבל קולנוע ו/או שודר במסגרת פומבית מוכרת על ידי גוף שידור מוכר.
ג. המציע וצוותו העבירו למיזם:
• הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
• התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה, יום בשבוע למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו בסינמטק ירושלים או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע, ויכללו מפגשים מקצועיים כמפורט בהמשך מסמך זה.
• התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.
3. המיזם רשאי להפסיק השתתפות של צוות או משתתף שבמהלך החממה יחול שינוי בעמידתם בתנאי הזכאות ו/או שללא הסכמה בכתב מהמיזם, ישנו את הרכב הצוות ו/או ישנו את התוכן שאושר לפיתוח.
4. יתכנו שינויים בפרטי מסמך זה ובנהלי המיזם וחובה על המעוניינים להגיש להתעדכן מעת לעת במפורט באתר המיזם.

מהלך החממה
א. החממה תתקיים בסינמטק ירושלים או בכל תצורה אחרת שהמיזם יקבע, ותכלול לווי אישי וימי סדנאות מקצועיות על ידי מיטב היוצרים מהארץ, בתחומי תסריטאות, בימוי והפקה, הכרות ישירה עם מקבלי ההחלטות בקרנות קולנוע ובפלטפורמות השידור, תוך הבנה מעמיקה של תחומי העניין שלהם ואופן ההתנהלות מולם.
כמו כן תכלול החממה פעילות של המיזם בתחום ה-"אקוסיסטם הקולנועי בירושלים", ליצירת קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.

ב. שלבי פיתוח ולוח זמנים כללי
שלב ראשון- הגשות והערכה: דצמבר 2022-ינואר 2023
1. פרסום קול קורא ביום חמישי, 1 בדצמבר 2022.
2. מועד אחרון להגשת ההצעות יום ראשון, 25 בדצמבר 2022.
3. ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם

שלב שני- פיתוח ראשוני: פברואר-אפריל 2023
שלושה חודשי פעילות בסינמטק ירושלים בהם:
• אחת לשבועיים סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה בנושאי: הפקה, תסריטאות, בימוי, ארט, אפקטים, מנהלי קרנות, pitching, מימון.
• אחת לשבועיים חונכות לצוות באחד מהתחומים: תסריט, בימוי או הפקה.
• אירועי ה-"אקו סיסטם הקולנועי בירושלים"- על מנת ליצור קשרי עבודה עם יוצרים, אנשי צוות, שחקנים ואולפנים בירושלים.
• לכל אורך כל תקופת החממה, בסינמטק ירושלים, יעמוד לרשות המשתתפים חלל עבודה.
בסוף שלב זה יתקיים אירוע – pitching בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
לאחר שלב זה תתקיים הערכה לגבי התקדמות הפרויקטים ויתבצע תכנון תהליך המשך הלווי בהתאמה לנדרש לכל צוות, ייתכן בשלב זה שתופסק ההשתתפות של צוותים שלא הוכיחו התקדמות סבירה.

שלב שלישי- הכנה להגשה: מאי-יולי 2023
כ-3 חודשים בהם, על פי הנדרש מלקחי שלב שני, יתקיימו בסינמטק ירושלים
• אחת לשבועיים סדנה או כיתת אומן קבוצתית של כל משתתפי החממה.
• אחת לשבועיים חונכות לצוות בתחומי תסריט או בימוי או הפקה או בתחומים נוספים.
• הכנה להצגת ההצעה באירוע מסכם שיכלול:
• Pitching מסכם בפני כל חונכי החממה ואנשי מקצוע חיצוניים.
• פגישות "אחד על אחד" של המשתתפים עם אנשי מקצוע חיצוניים.
* בתום החממה, הרשות תהא רשאית לשקול להעניק לפרויקטים מצטיינים מענק פיתוח נוסף או הפקת טריילר או תוכן אחר לטובת קידום הפרויקט, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי

הגשת הצעות

ההגשה תתבצע באופן מקוון באתר המיזם
קובץ מונחי פיתוח והגשת תסריט
1. הגשת הצעות, תוכנן והרכב צוות המגישים על פי המפורט במסמך זה, תהיה על פי המפורט בנוהל: "פיתוח סדרות טלוויזיה ורשת" .
2. בנוסף לכל הנדרש להגשה כמפורט בנהלי המסלול, יש להגיש גם את הפרטים הבאים:
• הצהרת כוונות (האני מאמין של היוצר: למה את.ה מספר.ת את הסיפור הזה? ולמה חשוב לספר אותו?)
• קישור לפרויקט קודם של היוצר/ים.
• הוכחת מגורים בירושלים- הסכם שכירות בתוקף או ספח תעודת זהות, המעידים על מגורים בירושלים.
בנוסף יצורף הסכם חתום ע"י כל הצוות שיכלול
• הסכם חתום בין כל חברי הצוות בו מעוגנים זכויות היוצרים ויחסי העבודה ביניהם.
• התחייבות כל חברי הצוות להשתתף בכל תכני הסדנה למשך כ-6 חודשים, שיתקיימו, בסינמטק ירושלים ויכללו מפגשים מקצועיים בני כמה שעות כמפורט במסמך זה.
• התחייבות להתקדמות בתהליך הפיתוח לשביעות רצון המיזם.

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם הסופי בין המיזם למגיש הבקשה.