Netflix_HBO_Development

החממה הבינלאומית בירושלים לפיתוח סדרות עלילתיות מסחריות לגופי שידור מובילים בעולם – מבית ניו לג'נד והמיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים

INTERNATIONAL & COMMERCIAL SCRIPTED TV SERIES DEVELOPMENT  LAB IN JERUSALEM – POWERED BY the JERUSALEM film fund & NEW LEGEND –

מסלול ייחודי של המיזם וחברת ניו לג'נד בשיתוף נטפליקס וגופי שידור בינלאומיים נוספים, לפיתוח תוכן מקורי לסדרות טלוויזיה מסחריות ובינלאומיות בהכוונת, הערכת ולווי מקבלי ההחלטות בגופי השידור המובילים בעולם. משך המסלול כ 24 חודשים.

המטרה

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים (להלן: "המיזם")  וחברת ניו לג'נד אינטרטינמנט בע"מ מבית מיטב דש (להלן: "ניו לג'נד") חברו יחד במטרה אחת – לפתוח מסלול מהיר וישיר ליוצרי ובעלי התוכן במדינת ישראל ובירושלים אל פלטפורמות השידור בעולם.

רקע

המיזם לקולנוע ולטלוויזיה בירושלים: פועל להעלאת ירושלים על המסך ולחיזוק תעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והאנימציה בעיר בכמה שלבים מקבילים: קידום יוצרים, הקמת אולפנים בעיר, תמיכה בסטודנטים, תמיכה בהפקות ישראליות והבאת הפקות ענק מחו"ל לביצוע העבודה בארץ. פעילות זאת, היחידה בארץ שמתקיימת בהיקף רחב, במקצועיות ולאורך שנים, הוכיחה כי היוצרים הישראליים הוכיחו הצלחה והאמון שנתנו מוצדק ולכן, על הקרנות הישראליות לדאוג להבאת תקציבים נוספים לפיתוח תוכן ישראלי מקורי שיפותח ויופק בתמיכת תקציבים חדשים ליצירה הישראלית.

ניו לג'נד: הוא גוף מקצועי בינלאומי, מבית מיטב דש, אשר מטרתו הינה השקעה, ליווי, תמיכה, בפיתוח והפקת תוכן מסחרי עם אפיל בינלאומי עבור גופי שידור בעולם ובארץ. ניו לג'נד משתפת פעולה הן כלכלית והן מקצועית עם גופי שידור והפצה מהגדולים בעולם ופרט להיותם היזמים והמנהלים השותפים של החממה יחד עם המיזם, הם המייצגים ומלווים את גופי השידור הבינלאומיים בחממה ביניהם NETFLIX,A&E ו HBO.

הרציונל

התכנית המוצעת נעשית ביחד עם גופי שידור שמטרתם לרכוש תוכן מקורי. בנוסף לכך, הייחודית והיתרון של הפרויקט היא שגוף השידור הבינלאומי עצמו, לא רק מביע עניין בתוכן, אלא  גם משקיע שווה כסף בצוות יועצים מטעמו שיצביע על תוכן המעניין אותו, דבר שמעלה משמעותית את סיכויי התוכן להירכש על ידי אותו גוף שידור.

לצורך כך, המיזם לקולנוע ולטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים וחברת ניו לג'נד אינטרטינמנט בע"מ מבית מיטב דש, פותחים מחזור ראשון של חממה לפיתוח תוכן מקורי בעבור גופי שידור בינלאומיים בהם  NETFLIX ו HBO (להלן: גופי השידור).

החממה הבינלאומית בירושלים לפיתוח סדרות עלילתיות מסחריות לגופי שידור מובילים בעולם – מבית ניו לג'נד והמיזם לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים

הוא מסלול ייחודי של המיזם וניו לג׳נד לפיתוח תוכן מקורי מסחרי עם אפיל בינלאומי, עבור, בשיתוף והכוונה של גופי השידור הבינלאומיים.

למסלול יתקבלו כ 12 פרויקטים נבחרים. המשתתפים במסלול יזכו ללווי מקצועי הכולל ימי סדנאות מקצועיות של פיתוח תסריט בסיוע מיטב היוצרים מהארץ ומהעולם ויזכו להיכרות אישית עם מקבלי ההחלטות בגופי שידור מובילים בעולם.

התכנית מורכבת מכמה שלבים:

 1. קול קורא יפורסם ב 7/10/21. כנס מתעניינים התקיים באופן מקוון ב 14/10/21. כאן אפשר לצפות בכנס.
 2. מועד ההגשה יהיה פתוח בין התאריכים 7/10/21 ועד 28/10/21 בחצות.
 3. מיון, הערכה והחלטה על המשתתפים, בהתייעצות עם מקבלי החלטות מגופי השידור הבינלאומיים.
 4. כ-3 חודשי חממה אינטנסיביים, אחת לשבוע בירושלים ובסיומם פרזנטציה בפני מקבלי ההחלטות. לאחר חודש מתחילת החממה יוענקו סכומי פיתוח בסך 20,000 ש״ח. המענקים יועברו ליוצרים בשני תשלומים שווים – הראשון בתום חודש ההשתתפות הראשון, והשני לאחר שבוע הפרזנטציה שיתקיים בירושלים ורק אם עמדו בכל תנאי ההשתתפות.
 5. במהלך הפעילות, היוצרים ויצירתם ייחשפו לגופי שידור מובילים , בעולם, במטרה שהפרויקטים יירכשו על ידי גופי השידור הבינלאומיים. עם זאת, המיזם וניו-לג'נד, אינם מתחייבים על רכישה מצד גופי השידור, דבר שהינו בשיקול דעתם הבלעדי של גופי השידור, על פי שיקוליהם לגבי כל פרויקט.
 6. לאחר סיום שלושת חודשי החממה ולאחר קיום אירוע פרזנטציה למקבלי החלטות בינלאומיים, קבוצת ניו לג'נד תמשיך ללוות ולפתח את הפרויקטים במהלך כ-20 חודשים נוספים, במטרה להביא לרכישה של פרויקטים על ידי גופי שידור בארץ ובעולם.
 7. מכיוון שגופי השידור וניו לג'נד הם גופים מסחריים, ייחתמו הסכמים שיעגנו את מערכת היחסים המתמשכת בין היוצרים לבין ניו לג'נד.

 

אופן ההגשה להשתתפות בחממה הבינלאומית בירושלים לפיתוח סדרות עלילתיות מסחריות לגופי שידור מובילים בעולם – מבית ניו לג'נד והמיזם לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים

 א. הנחיות כלליות         

 1. על פי המוסכם בין הרשות לבין ניו לג'נד לצורך הפעלת פעילות זאת כמפורט להלן:
 2. הרשות תקבל לחממה כ 12 פרויקטים לפיתוח סדרות טלוויזיה בינלאומיות שיוצריהם עומדים בתנאים הבאים: יוצרים בעלי רקע מקצועי ואומנותי מוכח מתחומי הקולנוע ו/או הטלוויזיה העלילתיים ואשר לכל הפחות פרויקט אחד שלהם הוקרן בקולנוע או שודר בטלוויזיה. רשאים להגיש גם קבוצות של יוצרים/חברות הפקה העומדים בדרישה זאת. כל יוצר רשאי להשתייך לקבוצת הגשה אחת וכל קבוצה רשאית להגיש רק הגשה אחת במועד.
 3. ההצעות יוגשו באנגלית וצריכות לעמוד בקריטריונים הבאים:
 • פוטנציאל בינלאומי
 • קול אותנטי וייחודי
 • דמויות מעניינות, שניתן להזדהות איתן
 • חקירת תימות מרכזיות דרך נקודת מבט ייחודית
 • מניע עלילתי חזק

סדרות בעלות 8 פרקים לפחות. אורך כל פרק בין 25 דקות ל-50 דקות

 1. המיזם וניו לג׳נד רשאים לפנות בכל עת לתסריטאים, במאים ומפיקים, אם התרשמו מיכולתם המקצועית ומהישגיהם, ולהציע להם להגיש הצעה לפיתוח סדרת טלוויזיה.
 2. תקציבי הרשות בחממה מותנים בהחלטות גופי השידור מחו"ל ובקבלת תקציבים ממשלתיים שונים. במידה ולא יתקבלו התקציבים האמורים, כולם או חלקם, תהא הרשות רשאית לבטל ו/או לצמצם את היקף התקציב במועד זה ו/או לשנות את מועד ההגשה עצמו, בכל שלב שהוא, ולמגיש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שעניינה ביטול או צמצום השקעת הרשות ו/או שינוי מועד ההגשה.

ב. תהליך הקריאה ומיון הבקשות

שלב המיון הראשון – קבלת הצעות להשתתפות במסלול:

כל המסמכים של "תיק ההגשה" יוגשו באנגלית באופן מקוון באתר המיזם.

 1. תיערך בדיקה ראשונית ש"תיק ההגשה" עומד בדרישות היסוד המפורטות כאן. ייתכן וכבר בשלב זה המיזם ידחה הגשות שלא עמדו בדרישות אלה. במקרה זה הגשה חוזרת תתאפשר רק במועד עתידי.
  כל יוצר רשאי להשתייך לקבוצת הגשה אחת וכל קבוצה רשאית להגיש רק הגשה אחת במועד.
 2. בשלב זה יועברו ההגשות לקריאת היועצים האומנותיים. היועצים ימליצו למנהל המיזם על ההגשות שנבחרו על-ידם כראויות לתמיכה ולהשתתפות במסלול הפיתוח. החלטות היועצים ומנהל המיזם יובאו לדיון ולאישור הנהלת המיזם.
 3. היוצרים שישתתפו בחממה, יחתמו על הסכם שותפות פיתוח עם ניו לג'נד שבו הם מתחייבים בין היתר להגיש תוצרי פיתוח מלאים כמפורט בהסכם.
 4. למגישים יינתן זמן סביר להגשת התוצרים כמפורט בהסכם, אותם יציגו בסדנה מקצועית. מהלך הסדנה מפורט בנספח לנוהל זה.

ג. התנאים להשקעה

 1. התנאים להשקעה ומועדי התשלומים יהיו עפ"י המפורט בהסכם שייחתם בין ניו לג'נד והיוצר. במידה והיוצר לא יעמוד בלוחות הזמנים ו/או במשימות שהוגדרו בהסכם שייחתם, יהיו המיזם וניו לג'נד רשאים לדרוש ממקבלי תקציב הפיתוח להחזיר את מלוא ההשקעה שניתנה לפיתוח.
 2. יחסי השותפות ניו לג'נד והיוצר יעוגנו בהסכם עליו יחתום היוצר לפני תחילת הפעילות והם מחייבים את הצדדים, והם יכללו את זכויות השותפים בפרוייקט, לרבות המיזם, להכנסות עתידיות מהפרוייקט, ככל שיהיו.
 3. יובהר כי ההשקעה בפיתוח אינה מהווה התחייבות להשקעה בהפקת הסדרה, מצד ניו לג'נד או מצד המיזם. המיזם וניו לג'נד יהיו רשאים להחליט בעתיד על השקעות בהפקה, על פי שיקול דעתם הבלעדי. בהסכם בין היוצר לביו ניו לג'נד יוסדרו זכויות כל השותפים גם במקרה זה.
 4. הנהלת המיזם זכאית לבחון מפעם לפעם את מדיניותה ואת דרכי פעולתה והינה רשאית לערוך שינויים ועדכונים על פי הצרכים והמציאות המשתנה. להנהלת המיזם הזכות המלאה לשנות לפי שיקול דעתה את היקף ההשקעה במסלול הפיתוח בשים לב בין היתר למספר הבקשות שיוגשו, לרמתן ולכלל התקציב שיעמוד לרשות המיזם.
 5. תשובה חיובית של המיזם לבקשה להשתתפות בפעילות החממה אינה מחייבת את המיזם, כל עוד לא נחתם הסכם מפורט בין הצדדים. בכל מקרה של סתירה בין הכתוב כמידע במסמכי המיזם לבין ההסכם, יגבר ההסכם.

ד. אופן הגשת בקשה לחממה הבינלאומית בירושלים לפיתוח סדרות עלילתיות מסחריות לגופי שידור מובילים בעולם – מבית ניו לג'נד והמיזם לקולנוע וטלוויזיה ברשות לפיתוח ירושלים "תיק הגשה" וכל המסמכים המפורטים להלן יוגשו ע"פ נהלי המיזם באופן מקוון באתר המיזם.

** ההגשה באנגלית בלבד, למעט סינופסיס מורחב ותסריט שניתן להגיש בעברית. קורות חיים יש להגיש הן באנגלית והן בעברית **

 1. טופס הגשה בגוף המערכת הכולל
 2. פרמיס – (אנגלית) תיאור קצר של הפרויקט עד שני משפטים
 3. טגליין – (אנגלית) תיאור מורחב של הפרויקט משפט עד שלושה
 4. הצהרת כוונות היוצר/ת עד עמוד (ניתן להגיש בעברית או באנגלית)הכוללת בין היתר את תיאור העולם, הטון והתימות המרכזיות. כמו כן, יש לתאר את הפוטנציאל הבינלאומי של הפרויקט.
 5. הגשה מסמכים נוספים:

שם הסדרה

סינופסיס קצר באורך עמוד באנגלית (הגשת הקובץ באמצעות בחירת "קובץ נוסף" במערכת ההגשות)

עד שני עמודים – תיאור הדמויות הראשיות

סינופסיס מורחב (הגשה בעברית) 3-5 עמודים של הסדרה הכולל את הקשת העונתית, קווי עלילה מרכזיים והיתכנות לעונות נוספות.

פרק פיילוט מלא או טריטמנט לפרק פיילוט + שלוש סצינות כתובות (הגשה בעברית)

בנוסף רצוי לצרף visuals שעוזרים להמחיש את הטון והחזון האמנותי     

קורות חיים מקצועיים של המגישים שביניהם לכל הפחות: תסריטאי. עד עמוד אחד לכל איש צוות. יש להגיש באנגלית ובעברית

מסמכים המעידים על מקורות מימון נוספים והתקשרויות הפקה באם קיימים

לשאלות אפשר לפנות למייל [email protected] 

 

* המידע במסמך זה אינו מחייב את המיזם ונועד למטרות אינפורמטיביות בלבד, בכפוף להסכם.